اولین گزارش کنهPachyseius humeralis (Acari: Pachylealapidae)از ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

در تحقیقاتی که در سال های 91-1390 به منظور شناسایی کنه‏های خاکزی راسته                        میان استیگمایان مرتبط با درختان سیب در منطقه اقلید استان فارس صورت گرفت، گونه               Pachyseius humeralis Berlese, 1910 متعلق به خانواده Pachylealapidaeجمع آوری و شناسایی شد. این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of Pachyseius humeralis (Acari: Mesostigmata: Pachylaelapidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Gholami
  • Hadi Ostovan
چکیده [English]

During 2011-2012, a faunistic study was conducted to collect and identify on edaphic mites associated with apple trees in Eghlid region (Fars province) One species of pachylaelapidmites, Pachyseius humeralis Berlese, 1910, was collected and identified. This is the first record of  Pachyseius humeralis in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pachyseius humeralis
  • Mesostigmata
  • apple
  • mites
  • Iran
Halliday, R. B. 2001. Mesostigmatid mite fauna of Jenolan caves, New South Wales (Acari: Mesostigmata). Australian Journal of Entomology, 40: 299-311.
Masan, P. 2007. A Review of  the Family Pachylaelapidae in Slovakia, with Systematic and Ecology of European Species (Acari: Mesostigmata: Eviphidoidea). Institue of Zoology, Slovak Academy of Sciences,Bratislava.
Gwiazdowicz, D. J. & Stanescu, M. 2005. Description of Pachyseius humeralis Berlese, 1910 (Acari: Pachylaelapidae) from Romania. Travaux du Museum National d Histoire Naturelle. Vol. XL VIII,  pp.21-24.