تغییرات جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و شناسایی دشمنان طبیعی آن در مزارع کلزای شمال استان فارس

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تغییرات جمعیت شته مومی کلم و شناسایی دشمنان طبیعی آن در طول فصل زراعی سال های 89 - 1388 در مزارع کلزا منطقه شمال استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. سه گـونه شتــه، به اسامی شته سبز هلو، Myzus persicae Sulzer، شته مومی کلم،Brevicoryne brassicae (L.) و شته سبز پنبهAphis gossypii Glover شناسایی شد. شته مومی کلم با فراوانی نسبی 5/75 درصد گونه غالب شناخته شد و شته های سبز هلو و سبز پنبه به ترتیب با فراوانی نسبی 5/16 و 8 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. هم چنین برای بررسی تغییرات جمعیت شته مومی کلم، در هر یک از مزارع انتخابی کلزا با وسعت تقریباً دو هکتـار، به طور هفتـگی و منظم  تعــداد 30 برگ از بوته هـای کلـزا، به صــورت کاملاً تصـادفـی برداشته شد و بر اســاس ایـن نمونه برداری ها، مشخص شد که جمعیت شته مومی از اواخر دهه سوم اسفند شروع و در نیمه دوم اردیبهشت ماه که میانگین دمای روزانه 5/7 درجه سلسیوس، میانگین رطوبت نسبی 77 درصد و مصادف با حداکثر گل دهی و شروع مرحله غلاف دهی بود، به اوج خود رسید. در بررسی های مربوط به شناسایی دشمنان طبیعی، 13 گونه شکارگر و یک گونه پارازیتوئید از خانواده های Coccinellidae، Syrphidae، Chrysopidae و Braconidae نیز جمع آوری و شناسایی گردید. برآورد آماری جمعیت دشمنان طبیعی نشان داد که اوج جمعیت آنها از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد ماه و بعد از  پیک جمعیت شته ها در منطقه شمال استان فارس است. از بین گروه های دشمنان طبیعی، کفشدوزک Coccinella septempunctata (L.)، مگس سیرفید (Macquart 1842) Scaeva albomaculata و بال توری  (Stephens 1836)Chrysoperla carnea فراوانی بالاتری نسبت به سایر گونه های شکارگر داشتند و زنبور(M'Intosh 1855)  Diaeretiella rapae تنها گونه پارازیتوئید در این منطقه است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population dynamics of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae and identification of its natural enemies in canola farms in the North of Fars province

نویسندگان [English]

  • Iman Khazdouzi Nejad Jamali
  • Majid Fallahzadeh
  • Abufazel Dousti
چکیده [English]

According to this research the population dynamics of cabbage aphid andidentification the natural enemies in canola farms in the north of the Fars province that have been done during the years 2009 – 2010. Three species of aphids have been known; Myzus persica Sulzer, Brevicoryne brassicae (L.)and Aphis gossypii Glover. The cabbage aphid was the dominate species with 75.5% abundance. M. persicae and A. gossypii with 16.5% and 8% relative abundance in order were in the second ranges. Also in order to consider the population dynamics of cabbage aphid in the selected farms with 2 hectare spaces for each, gathering 30 leaves regularly by random from canola bushes weekly. So on the basis of these samplings it has been considered that the aphid population began at the middle of March until the middle of May at the time of blossom and sheathes was at the highest point, with the average temperature 7.5ºC daily and 77% R.H. Also regarding the natural enemies, 13 species of predatory and 1 species of parasitoid in the Coccinelledae, Syrphidae, Chrysopidae and Braconidae families have been gathered. This study revealed that in the canola farms the peak of natural enemies density occurred after the aphid's population peak of the late growing season. The most abundant predators were as follow: Coccinella septempunctata (L.), Scaeva albomaculata (Macquart 1842) and Chrysoperla carnea (Stephens 1836). Also a species of parasitoid Diaeretiella rapae (M'Intosh 1855) has been found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • cabbage aphid
  • Brevicoryne brassicae
  • Population Dynamics
  • Natural enemies
Aslam, M. & Razaq. M. 2007. Arthropod funna of Brassica napus and Brassica  juncea from southern Panjab (Pakistan). Journal Agriculture Urban Entomology, 24: 49-50.
Costello, M. J. & Altiere, M. A. 1995. Abundance, growth rate and parasitism of Brevicoryne brassicae and Myzus persicae (Homoptera: Aphididae) on broccoli grow living mulches. Agriculture Ecosystem Environment, 52: 1-10.
Esmaili, M., Azmayesh Fard, P. & Mirkarimi, A. A. 2002. Agriculture Entomology: Destructive, Insects, Mites, Rodents, Molluscs and their Control, University of Tehran Publication, Tehran, Iran.
Gharaii, B. & Lotfalizadeh, H. A. 2002. Canola syrphids funna (Dip.: Syrphidae) in Moghan region. In: Proceeding of the 15 th Iranian Plant Protection Congress, 7-11 September 2002, Kermanshah, Iran, P 103.
Khajehzadeh, Y. A., Malkeshi, S. H. & Keyhanian, A. A. 2010. The population dynamics of canola aphids, biology of Lipaphis erysimi Kalt. And its natural enemies efficiency in the rapseed fields of Khuzestan Province, Iran. Iranian Journal of Plant Protection Science (Iranian Journal of Agricultural Science), 41(1): 165-178.
Khanjani, M. 2006. Vegetable Pests in Iran. Bu- Ali Sina University Publication, Hamedan, Iran.
Khan, S. M. & Rabbani, M. G. 1992. Seasonal abundance of aphid, Brevicoryne brassicae L. Sarhad Journal of Agriculture, 8(1): 95-99.
Khazduzi Nejad Jamali, E., Fallahzadeh, M. & Dousti, A. 2012. Study of the population dynamics of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) and identification the natural enemis in canola farms in the North of Fars province. In: Proceeding of the 20th Iranian Plant Productions Congress, 25- 28 August, Shiraz, Iran.
Keyhanian, A. A., Taghizadeh, M., Taghaddosi, M. V. & Khajehzadeh, Y. A. 2005. A faunstic study on insect pest and its natural enemies in canola feilds at different region of Iran. Journal of Pajohesh and Sazandegi, 68: 2-8.
Malkeshi, S. H., Ghilasian, A., Ranji, H., Ghadiri rad, S., Modarres Najafabadi, S. S., Pirhadi,  A. & Khajehzadeh, Y. A. 2004. An investigation on the natural enemies of the cabbage aphid,  Brevicoryne brassicae L. in canola farms. Proceeding of the 16th Iranian Plant protections   Congress, 28 August - 1 September, Tabriz, Iran, P 48.
Modarres Najafabadi, S. S., Akbari Moghaddam, H. & Gholamian, G. 2005. Population fluctuations of cabbage aphid (Brevicoryne brassicae) and identification of its natural enemies in Sistan region. Iranian Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 4: 175-184.
Nieto, D. J., Shennan, C., Settel, W. H., Omalley, R., Bros, S. & Honda, J. Y. 2006. How natural enemies and cabbage aphid (Brevicoryne brassicae) population dynamics affect  organic broccoli harvest. Environment Entomology, 35(1): 94-101.
Ranji, H. & Pirmoradi, A. 2005.Cabbage Aphid and the Ways of Decreasing Its Damages in Canola Farms. Agricaultural Jehad Publication, 12 pp (In Pershian).
Satar, S., Kersting, U. & Ulvsoy, M. 2005. Temperature dependent life history traits of Brevicoryne brassicae (Hom.: Aphididae) on white cabbage. Turkish Journal Agriculture, 29:341-346.
Shadmehri, A. & Rezvani, A. 1995. An investigation funna aphids Torbate haydariye region. In: Proceeding of the 12th Iranian Plant Protection Congress, 2-7 September, Karaj, Iran, P 305.
Thakhur, I. W., Rawat, U. S., Pawar, A. D. & Sidhu, S. S. 1998. Natural enemy complex of the cabbage aphid (Brevicoryne brassicae) in Kulla Valley, Himachal Paradesh. Biological Control, 3: 1-69.
Trumble, J. T. 1982. Aphid (Homoptera: Aphididae) population dynamics on broccoli an interior Valley of California. Journal of Economic Entomology, 75: 841-847.