نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلیادو بررسی تاثیر قارچ کش آلیادو (سیموکسانیل+کلروتالونیل+مانکوزب) و رانمن (سیازوفامید) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در دو رقم محلی و تجاری در گیلان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-20]
 • آنالیز فیلوژنتیکی بررسی اهمیت و خصوصیات مولکولی ویروس موزاییک خیار در گیاهان جالیزی منطقه کوار [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]

ا

 • اسانس‏ گیاهی تأثیر اسانس گیاهان مرزنجوش، پونه و مرزه خوزستانی بر رشد میسلیوم قارچ‏ Botrytis cinerea [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 21-38]

ب

 • بازدارندگی از رشد میسلیوم تأثیر اسانس گیاهان مرزنجوش، پونه و مرزه خوزستانی بر رشد میسلیوم قارچ‏ Botrytis cinerea [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 21-38]
 • بدون خاک ورزی بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در سویا (Glycine max L.) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]

ت

 • تراکم سویا بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در سویا (Glycine max L.) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]
 • تولید مثل فراسنجه های جدول زیستی شب پره مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep., Gelechiidae)، در دماهای مختلف در آزمایشگاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 39-46]

خ

 • خاک ورزی رایج بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در سویا (Glycine max L.) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]

د

 • دز علف کش بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در سویا (Glycine max L.) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]
 • دما فراسنجه های جدول زیستی شب پره مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep., Gelechiidae)، در دماهای مختلف در آزمایشگاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 39-46]

ر

 • رقم تجاری بررسی تاثیر قارچ کش آلیادو (سیموکسانیل+کلروتالونیل+مانکوزب) و رانمن (سیازوفامید) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در دو رقم محلی و تجاری در گیلان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-20]
 • رقم محلی بررسی تاثیر قارچ کش آلیادو (سیموکسانیل+کلروتالونیل+مانکوزب) و رانمن (سیازوفامید) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در دو رقم محلی و تجاری در گیلان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-20]
 • رویش گیاهچه بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در سویا (Glycine max L.) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]

س

 • ساندویچ دوطرفه الیزا بررسی اهمیت و خصوصیات مولکولی ویروس موزاییک خیار در گیاهان جالیزی منطقه کوار [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]

ک

 • کیوی تأثیر اسانس گیاهان مرزنجوش، پونه و مرزه خوزستانی بر رشد میسلیوم قارچ‏ Botrytis cinerea [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 21-38]

گ

 • گیلان بررسی تاثیر قارچ کش آلیادو (سیموکسانیل+کلروتالونیل+مانکوزب) و رانمن (سیازوفامید) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در دو رقم محلی و تجاری در گیلان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-20]
 • گوجه فرنگی فراسنجه های جدول زیستی شب پره مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep., Gelechiidae)، در دماهای مختلف در آزمایشگاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 39-46]

م

 • مبارزه شیمیایی بررسی تاثیر قارچ کش آلیادو (سیموکسانیل+کلروتالونیل+مانکوزب) و رانمن (سیازوفامید) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در دو رقم محلی و تجاری در گیلان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-20]
 • مگا6 بررسی اهمیت و خصوصیات مولکولی ویروس موزاییک خیار در گیاهان جالیزی منطقه کوار [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • مینوز فراسنجه های جدول زیستی شب پره مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep., Gelechiidae)، در دماهای مختلف در آزمایشگاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 39-46]

و

 • ویروس موزاییک خیار بررسی اهمیت و خصوصیات مولکولی ویروس موزاییک خیار در گیاهان جالیزی منطقه کوار [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]