اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مجید فلاح زاده

حشره شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

mfalahmyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر هادی استوان

حشره شناسی ( کنه شناسی ) استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

ostovan2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن پاک نیت

اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه شیراز

pakniyatshirazu.ac.ir

دکتر حسام الدین رمضانی

یماری شناسی گیاهی دانشیار دانشگاه پیام نور شیراز

hramezani18yahoo.com

دکتر محمد عبداللهی

نماتد شناسی استاد دانشگاه یاسوج

mdabdollahigmail.com

دکتر مجید فلاح زاده

حشره شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

mfalahmyahoo.com

دکتر مصطفی حقانی

حشره شناسی دانشیار دانشگاه یاسوج

haghanimayahoo.com

دکتر هادی استوان

حشره شناسی ( کنه شناسی ) استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

ostovan2001yahoo.com

دکتر ساسان قاسمی

بیماری شناسی گیاهی (ویروس شناسی) استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

ssghasemiyahoo.com

دکتر محمد صالحی ابرقوئی

بیماری شناسی گیاهی دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

salehi_abarkoohiyahoo.com

مدیر داخلی

مهندس مجتبی جهانشاهی

(کارشناس گیاه پزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

jahanshahi.mojtabayahoo.com

کارشناس نشریه

نجمه جعفری مهر

کارشناسی ارشد

n_jafari27yahoo.com