راهنمای نویسندگان

برای دریافت قالب مقالات فصلنامه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی لطفا اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل راهنمای تهیه و تدوین مقاله لطفا اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع لطفا اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل راهنمای ویرایش و تصحیح متن با نرم افزار Microsoft Word 2010 لطفا اینجا کلیک کنید.

** لازم است از فرمت مجله که در سایت آورده شده است، استفاده شود و متن در این فرمت وارد شود. در غیر اینصورت مقاله از پروسه ارسال به داوران خارج خواهد شد.