اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

نشریه علمی- پژوهشی "تحقیقات نوین در گیاه­ پزشکی" مقالات تحقیقی در زمینه علوم گیاه­پزشکی و موضوعات مرتبط با آن را که برای اولین بار ارایه می­شوند، پذیرفته و بعد از داوری منتشر می­نماید. مقالات علمی می توانند به شکل مقاله تحقیقاتی کامل، مقاله کوتاه، گزارش کوتاه علمی و به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) یا انگلیسی (با چکیده فارسی) باشند. هیات تحریریه نشریه از تمامی اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران علوم وابسته به گیاه­پزشکی دعوت می نماید که با ارسال مقالات خود این نشریه را در انتشار نتایج تحقیقات محققین گرامی کشور یاری فرمایند.

برخی زمینه های علمی مرتبط با گیاه پزشکی:

حشره شناسی

کنه شناسی

قارچ شناسی

باکتری شناسی و پروکاریوت های بیماریزای گیاهی

ویروس شناسی گیاهی

نماتد شناسی

علوم علفهای هرز

جانورشناسی کشاورزی

روش های نوین کنترل و مدیریت تلفیقی آفات، بیماری های گیاهی و علفهای هرز