دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1397، صفحه 1-96 
4. مهار دو گونه قارچ فوزاریوم توسط اسانس گیاهان دارویی

صفحه 45-58

هادی سالک معراجی؛ میثم محمدی؛ کاظم سالک سیفی؛ سعید حزبئی پور؛ محسن مرادی