دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1397 

پژوهشی

1. بررسی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد Ditylenchus destructor از دامنه اصفهان

صفحه 97-108

طاهره شکیبافرد؛ مجید اولیا؛ مسعود بهار؛ هادی کریمی پور فرد


5. ارزیابی فعالیت ضد قارچی اسانس دارچین بر کنترل قارچ فوزاریوم سولانی تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

صفحه 147-162

هادی سالک معراجی؛ اکرم حاتمی؛ سعید حزبئی پور؛ محمد جواد زارع؛ خشنود نوراللهی


6. دامنه ی میزبانی تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis وتریپس پیاز Thrips tabaci در منطقه باجگاه (شیراز)

صفحه 163-172

افسانه افشاری زاده بمی؛ کامبیز مینایی؛ محمود عالیچی؛ فائزه باقری