دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 20، پاییز 1396، صفحه 1-17 
3. قابلیت کشندگی اسانس حاصل از گل سه رقم مرکبات روی حشرات بالغ شپشه آرد

صفحه 29-41

فاطمه فاتحیان؛ مجید فلاح زاده؛ ابوفاضل دوستی؛ مهدی کبیری رئیس آباد


4. فون سوسک‌های تاول‌زا (Coleoptera: Meloidae) در شهرستان اصفهان

صفحه 43-55

زهرا محمد مؤمنی؛ علیرضا جلالی‌زند؛ سید محمد ابطحی