دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1394، صفحه 1-101 
7. اثرات تراکم کشت و کاربرد علف‌کش‌های پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سورگوم جارویی

صفحه 83-96

حامد رئیسی شیویاری؛ جهانفر دانشیان؛ محمدعلی باغستانی؛ سلیمان جمشیدی