دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، تابستان 1392، صفحه 127-1 

شناسنامه علمی شماره

1. تغییرات جمعیت پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان فارس

صفحه 12-1

سید اصغر آل‌حسین؛ سید حسن سعادتی؛ حبیب‌الله حمزه‌زرقانی


3. پارامترهای زیستی و تولید مثلی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) در شرایط آزمایشگاه

صفحه 33-23

محمد جواد سروش؛ کریم کمالی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ یعقوب فتحی‌پور


10. گزارشی از گونه‌های تریکودرمای اندوفیت از استان کردستان

صفحه 124-115

مژگان روغنیان؛ جهانشیر امینی؛ دوستمراد ظفری؛ جعفر عبداله زاده