دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1393، صفحه 408-308 
5. بهینه‌سازی استخراج آران‌ای دو رشته‌ای ویروسی از برخی گونه‌های Fusarium

صفحه 377-368

داود کولیوند؛ مهدی داوری؛ نعمت سخندان بشیر؛ مهدی ارزنلو