دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1393، صفحه 308-201 

شناسنامه علمی شماره

1. پراکنش فضایی جمعیت شته غلات (Hom., Aphididae) Sitobion avenae در مزارع گندم دیم دهلران

صفحه 209-201

مهدی شعبانی پور؛ عزیزاله مختاری؛ فاطمه بیدرنامنی