دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 112-1 
6. اثر ضد قارچی عصاره نه گونه گیاهی روی ساق زخم توتون (Rhizoctonia solani)

صفحه 85-71

سید افشین سجادی؛ غلامرضا مرادی؛ هدی عاصمی؛ فرهاد نقی‌زاده؛ فرامرز رستمی؛ محمد اکبرزاده؛ محمدرضا نجفی؛ زین‌العابدین شهادتی مقدم