دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1391، صفحه 119-109 
2. نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم Pieris rapae (Lep.: Pieridae) در مزارع کلم گل جنوب تهران

صفحه 27-11

غلامحسین حسن شاهی؛ زهرا دوستی؛ فاطمه جهان؛ علیرضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی پور


10. حساسیت ارقام سیب‏زمینی به بیماری پژمردگی فوزاریومی

صفحه 119-107

مهدی نصر اصفهانی؛ رسول شریفی؛ نرگس نصراللهی؛ شیما رمضانی