دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، پاییز 1390، صفحه 295-189 

شناسنامه علمی شماره

1. تغییرات جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و شناسایی دشمنان طبیعی آن در مزارع کلزای شمال استان فارس

صفحه 200-189

ایمان خزدوزی نژاد کمالی؛ مجید فلاح زاده؛ ابوفاضل دوستی


6. اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران

صفحه 258-247

محسن قمری؛ مسعود لطیفیان؛ منصور فربد؛ نازنین امیر بختیار