دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، پاییز 1390، صفحه 295-189 

شناسنامه علمی شماره

1. تغییرات جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و شناسایی دشمنان طبیعی آن در مزارع کلزای شمال استان فارس

صفحه 200-189

ایمان خزدوزی نژاد کمالی؛ مجید فلاح زاده؛ ابوفاضل دوستی


3. گزارش جدید پنج گونه از خانواده Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea)برای فون ایران

صفحه 221-213

جواد ناظمی رفیع؛ ویدا علی پناه؛ حسین لطفعلی زاده


5. بررسی اثر آلودگی Arceuthobium oxycedri روی گونه Juniperus excelsa درجنگل‌های شمال غرب ایران

صفحه 246-235

میر مظفر فلاح چای؛ یوسف ترابیان؛ مجید معانی؛ فرزانه احمدی


6. اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران

صفحه 258-247

محسن قمری؛ مسعود لطیفیان؛ منصور فربد؛ نازنین امیر بختیار