دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1390، صفحه 188-99 
6. تنوع بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس

صفحه 173-159

سمیه کشاورز؛ ساسان قاسمی؛ محمد صالحی