دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1389، صفحه 365-265 
7. اولین گزارش گونه (Hemiptera : Anthocoridae) maxidentex Orius از ایران

صفحه 344-339

دلارام عرفان؛ هادی استوان؛ علیمراد سرافرازی


8. اولین گزارش گونه‌های Pythium catenulatum و Pythium okanoganense از چمن در ایران

صفحه 348-345

مریم خداشناس رودسری؛ سید محمود اخوت؛ منصوره میرابوالفتحی؛ محسن کافی


9. گزارش پروانه Phycodes radiata (Lep.: Brachodidae) از ایران

صفحه 351-349

حمزه رمضانی کریم؛ سهراب ایمانی؛ مریم بصیریان؛ راجش کومار