دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز 1389، صفحه 173-79 

شناسنامه علمی شماره

1. پارازیتوئیدهای لاروی و شفیرگی بید کلم در استان اصفهان ،Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

صفحه 97-79

مریم افیونی زاده اصفهانی؛ جواد کریم زاده اصفهانی


3. مکانیسم‌های مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا سفید به کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae) در شرایط گلخانه

صفحه 125-111

محمد مجتبی کامل منش؛ شهرام حسامی؛ آنیتا نماینده؛ بنفشه احمدی؛ حمیدرضا دری


7. اولین گزارش کنه Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) از ایران

صفحه 160-157

محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی