دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز 1389، صفحه 173-79 

شناسنامه علمی شماره

1. پارازیتوئیدهای لاروی و شفیرگی بید کلم در استان اصفهان ،Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

صفحه 97-79

مریم افیونی زاده اصفهانی؛ جواد کریم زاده اصفهانی