دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1389، صفحه 77-1 
5. اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

صفحه 51-47

غلامرضا بیضاوی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی؛ ادوارد. آ اوکرمن


6. اولین گزارش جنس Hexabdella، از کنه‌های خانواده (Acari: Prostigmata) Bdellidae از ایران

صفحه 57-53

مهرانگیز پاکدلان؛ هادی استوان؛ سید ابراهیم حسینی