دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 345-431 

شناسنامه علمی شماره

1. اندازه‌گیری باقی‌مانده حشره کش دیازینون در محصول خیار گلخانه‌ای عرضه شده در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران

صفحه 354-345

یحیی استادی؛ غلامرضا یاوری؛ محمود شجاعی؛ سید مهدی میردامادی؛ سهراب ایمانی


4. اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعیت کنه‌های تارتن Tetranychus spp. Acari : Tetranychidae))

صفحه 389-379

سید حمید رضا فرقانی؛ هادی استوان؛ جواد شاطریان؛ نازیلا هنرپرور