دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 250-344 

شناسنامه علمی شماره

1. مطالعه جمعیت (Thysanoptera: Thripidae) Thrips tabaci روی ژنوتیپ های مختلف بادمجان در منطقه ورامین

صفحه 261-249

پروانه برادران؛ مسعود اربابی؛ شهاب منظری؛ حوریه رضائی