دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 250-344 

شناسنامه علمی شماره

1. مطالعه جمعیت (Thysanoptera: Thripidae) Thrips tabaci روی ژنوتیپ های مختلف بادمجان در منطقه ورامین

صفحه 261-249

پروانه برادران؛ مسعود اربابی؛ شهاب منظری؛ حوریه رضائی


5. اثر قارچ کش های جذبی در شرایط مزرعه بر علیه سیاهک آشکار جو

صفحه 309-299

مهدی نصر اصفهانی؛ محمد جابر قریبی؛ صادق جلالی


8. گزارش پادمان جدید برای ایران و بررسی اهمیت آن‌ها در گلخانه‌های استان اصفهان

صفحه 335-327

محمد رضا نعمت اللهی؛ محمد رضا باقری؛ جری میکال رادوانسکی


9. گزارش جنس و گونه جدیدی از کنهﻫﺎی خانواده Alycidae (Acari : Endeostigmata) از ایران

صفحه 339-337

مریم نقیبی نژاد؛ علی احدیت؛ هادی استوان؛ حسین مرادیان