دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 114-249 

شناسنامه علمی شماره

1. اثر دما روی رشد، طول عمر و میزان پارازیتیسم زنبور Closterocerus formosus (Hym.: Eulophidae) پارازیتوئید مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae)

صفحه 125-114

شهرام حسامی؛ هادی استوان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ محمود شجاعی؛ کریم کمالی


9. معرفی بخشی از فون زنبورهای خانواده Sphecidae و Crabronidae در استان فارس

صفحه 234-248

مجید فلاح زاده؛ هادی استوان؛ نازیلا سقایی