دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 114-249 
9. معرفی بخشی از فون زنبورهای خانواده Sphecidae و Crabronidae در استان فارس

صفحه 234-248

مجید فلاح زاده؛ هادی استوان؛ نازیلا سقایی