دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 1-112 
4. خالص سازی و خصوصیات سرولوژیکی فیتوپلاسمای برگ سفیدی نیشکردر استان خوزستان

صفحه 55-43

رویا بیابانی؛ ساسان قاسمی؛ محمد صالحی؛ حشمت اله رحیمیان