تأثیر اسانس گیاهان مرزنجوش، پونه و مرزه خوزستانی بر رشد میسلیوم قارچ‏ Botrytis cinerea

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی،دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

3 گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

استفاده از ترکیبات ضد قارچی طبیعی مانند اسانس‎های گیاهی برای نگهداری میوه در دوره انبارداری به طور چشمگیری در حال افزایش است. در این تحقیق از اسانس گیاهان مرزه، مرزنجوش و پونه برای کنترل عامل فساد میوه کیوی در دوره انبارداری استفاده شد. برای این منظور اثر ضدقارچی اسانس‏‎ها ، بر بازدارندگی از رشد قارچ بیماری‎زای گیاهی Botrytis cinerea روی محیط کشت PDA و بافت میوه بررسی شد. در محیط کشت قطر پرگنه قارچ‏ بیماری‏زا به دو روش دیسک کاغذی روی محیط کشت و مواد فرار مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثر اسانس روی میوه، ابتدا 30 میکرولیتر سوسپانسیون اسپور قارچ‏‏ (106×1 اسپور در میلی لیتر) به میوه‎های کیوی تزریق و پس از یک ساعت میوه ‎ها با غلظت‏های 4 و 20 میکرولیتر بر میلی‏لیتر اسانس گیاهان مورد نظر اسپری‎پاشی شدند. هفت روز بعد از مایه زنی، میوه ‎ها از نظر درصد آلودگی مورد بررسی قرار گرفتند. برای محاسبه درصد آلودگی هر میوه به هشت قسمت مساوی تقسیم شد و تعداد قسمت‏های آلوده در 5/12 ضرب و درصد آلودگی میوه‎ها به قارچ‏ بیمارگر محاسبه گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین بازدارندگی برای قارچ B.cinerea در روش دیسک کاغذی مربوط به اسانس‏ مرزه خوزستانی با 54/56 درصد و در روش مواد فرار مربوط به اسانس مرزه خوزستانی با 97/55 درصد بود. نتایج آزمایش روی بافت میوه مایه‏زنی شده با سوسپانسیون اسپور ‏نشان داد که غلظت 20 میلی‏لیتر بر لیتر اسانس مرزنجوش روی B. cinerea (با 42/35 درصد بیماری) بیشترین درصد مهار کنندگی علیه این عوامل بیماری‏زا را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Marjoram, wild mint and Summer savory essential oils on mycellial growth of Botrytis cinerea

نویسندگان [English]

  • Ehsan Hasanvand 1
  • seddiqe mohammadi 2
  • Tahereh Basirnia 3
1 Department of Plant Protection, Lorestan University, Khoram Abad, Iran
2 faculty member of Islamic Azad University, Shiraz Branch
3 Department of Plant Pathology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The use of antifungal compounds such as essential oils for the preservation of natural fruits during the storage period has dramatically been rising. In this study, the individual essential oils of Marjoram (Origamum marjorana), wild mint (Mentha longifolia) and Summer savory (Satureja khuzistanica) were employed for the control of corruption of fruits during the storage period. In this study, the antifungal activity of essential oils was investigated on growth a specie of plant pathogenic fungus Botrytis cinerea on PDA medium and fruit tissues. Antifungal activities on PDA medium were measured by disk diffusion and volatile essential oil methods. To evaluate the effects of the essential oils on fungal growth in fruit tissue, the Kiwi were inoculated with 30 µl of spore suspension (106 spore/ml), and then fruits were sprayed with 4 and 20 µl/ml of the essential oils. Seven days after inoculation, fruits were evaluated in terms of pollution. To calculate the percentage of infected fruit was divided into eight parts and the number of infected fruit fungus pathogen contamination in 12.5% multiplication and percentages were calculated. Data were analyzed as a completely randomized design with three replications. Essential oils have showed significant inhibitory effect on fungus growth. The results showed that most inhibition of growth in a paper disk method was in order for fungus B. cinerea related to the essential oil of Summer savory 56.54 percent respectively and volatile essential oil methods was related to the essential oil of Summer savory was 55.97 percent respectively. The results inoculated of the fruit tissue with a spore suspension B. cinerea showed that respectively treatment (20µl/ml) of Marjoram (with 35.42% of disease) had the inhibitoriest effect against the pathogen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oils
  • Fungal Storage Inhibition of Mycelia Growth
  • B. cinerea
  • Kiwi