بررسی تاثیر قارچ کش آلیادو (سیموکسانیل+کلروتالونیل+مانکوزب) و رانمن (سیازوفامید) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در دو رقم محلی و تجاری در گیلان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شرکت های هامون بذر زرین، تهران

2 بخش گیاه پزشکی، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

3 بخش گیاه‌پزشکی، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

4 بخش اصلاح و تهیه بذر، موسسه تحقیقات برتج، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

سفیدک داخلی یکی از مهم­ترین بیماری­های خیار در فضای باز و کشت­های گلخانه­ای ایران محسوب می­شود. این بیماری توسط شبه قارچ Pseudoperonospora cubensis  ایجادشده و هر ساله خسارت زیادی به این محصول وارد میکند. در این بررسی  تاثیر قارچ­کش آلیادو ترکیبی از سیموکسانیل، کلروتالونیل و مانکوزب به نسبت­های 1، 2 و 3 گرم در لیتر و سیازوفامید (رانمن®) با دوز 5/0 میلی­لیتر در لیتر در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار، روی رقم­های محلی (حساس) و تجاری PS (خیلی حساس) در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک­های کاملا تصادفی در چهار تکرار(خیار محلی) و 3 تکرار (خیار تجاری) در منطقه کیاشهر که سابقه کشت خیار و آلودگی به این بیماری را داشت،  مورد ارزیابی قرار گرفتند. سم­پاشی بلافاصله پس از ظهور اولین علایم بیماری انجام و به فواصل 5، 7 و 10 روز تکرار شد. برای ارزیابی تیمارها در هر مرحله از کاربرد قارچ­کش­ها، در هر کرت درصد سطح آلودگی سطح برگ­های 4 بوته تعیین شد. تجزیه آماری داده­ها با نرم­افزار SPSS و مقایسه میانگین­ها با آزمون توکی انجام گرفت.آنالیز آماری داده­ها نشان داد که مصرف قارچ­کش­ها به­طور معنی­داری سبب کاهش شدت بیماری در مقایسه با شاهد شد. میزان کنترل بیماری پس از آخرین سم­پاشی، در تیمارهای سیازوفامید و آلیادو 3 و 2 گرم در لیتر به ترتیب 3/89%، 8/85% و 7/79%  در خیار محلی و 1/86%، 1/85%و 79/77% در خیار تجاری تعیین شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of efficacy of Aliado and Cyazofamid fungicides against downy mildew of local and commercial cucumber in Guilan

نویسندگان [English]

  • Elham Ghasemi 1
  • Fereydoun Padasht Dehkaei 2
  • Bizhan Yaghoubi 3
  • Alireza Torang 4
1 Hamoon Bazar Zarin companies Group, Tehran
2 Plant Pathology Department, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization
3 Plant Pathology Department, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization
4 Seed Breed Department, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization
چکیده [English]

Downy mildew is one of the most important foliar disease of field and greenhouse cultivated cucumber which caused by the Pseudoperonospora cubensis and engender significant economic damages in Iran annually. The effect of ALIADO with dose rates of 1, 2, and 3 g/l and Cyazofamid (Ranman® SC 400) at the rate of 0.5 ml/l on the control of the disease was assessed on local (susceptible) and commercial (very susceptible) cultivars in the field condition. The experiment was done in randomized complete block design with 4 replication (local cultivar) and 3 replication (PS cultivar), in Kiashahr which has a history of cucumber cultivation and downy mildew disease occurrence. Spraying was carried out immediately after the appearance of disease symptoms and was repeated at intervals of 10, 7 and 5 days. For evaluation of each treatment, data was recorded based on disease severity on the leaves from 4 plants in each plot after 10, 7 and 5 days of fungicides application. Data collected were analyzed by SPSS software and Tukey test. Results showed that fungicide application caused significant decrease in the disease severity compared with the control treatment. The disease control rates were 89.3%, 85.8% and 79.7% on the local cultivar and 86/1%, 85.1% and 77.79% on the commercial cultivar in Cyazofamid and ALIADO with dose rates 3 and 2g/l respectively after the last spraying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aliado
  • Local cultivar
  • Commercial cultivar
  • chemical control
  • Guilan