بررسی اهمیت و خصوصیات مولکولی ویروس موزاییک خیار در گیاهان جالیزی منطقه کوار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

ویروس موزاییک خیار (Cucumber Mosaic Virus, CMV) از مهم‌ترین ویروس‌های آلوده کننده کدوئیان در ایران و جهان می‌باشد. به منظور بررسی پراکندگی و اهمیت CMV در منطقه کوار در استان فارس، طی بهار و تابستان 1394 ، از مزارع مختلف کدوئیان ( شامل: هندوانه، خربزه و کدو) نمونه برداری شد. در مجموع 85 نمونه گیاهی با علائم: موزائیک و زردی برگ‌ها، لکه‌های نکروتیک روی رگبرگ‌ها و کوتولگی ، جمع‌آوری شد. بررسی تکمیلی نمونه‌ها با کمک آزمون های الیزای ساندویچ دو طرفه آنتی بادی (DAS-ELISA) و واکنش زنجیره ای پلی مراز با نسخه برداری معکوس (RT-PCR)انجام گردید. در بررسی نمونه‌های مشکوک با آزمون DAS-ELISA، تعداد 40 نمونه خربزه، آلوده به ویروس تشخیص داده شدند. به منظور ردیابی ویروس با استفاده از آزمون RT-PCR، از جفت آغازگرهای P1 و P2 که ژنوم پوشش پروتئینی ویروس را تکثیر می‌کردند، و قطعه‌ای به طول تقریبی 950جفت باز را تشکیل می دادند، استفاده شد. در 30 مورد از نمونه ها (20 مورد مثبت و 10 مورد منفی) واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام و نتایج آزمون الیزا تایید شد. محصول PCR سه جدایه به طور تصادفی انتخاب و پس از خالص سازی باند مورد نظر، ترادف‌یابی گردید. برای مقایسه و آنالیز فیلوژنتیکی توالی‌های به‌دست آمده در این پژوهش با سایر نقاط دنیا، از 19 توالی ثبت شده در بانک ژن استفاده گردید. درخت فیلوژنتیکی با کمک نرم‌افزار MEGA6 و به‌روش Neighbor-Joining ترسیم گردید. توالی ها در دو گروه جداگانه قرار گرفتند که نمونه های ایرانی همگی در یک گروه بودند. نتایج این تحقیق بیانگر آلودگی چشمگیر مزارع خربزه به ویروس موزائیک خیار در منطقه کوار و احتمالا خسارت قابل ملاحظه این ویروس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of importance and molecular characterization of Cucumber Mosaic Virus in Cucurbits Fields of Kavar area

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bagheri
  • Kavous Ayazpour
Department of Plant Pathology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Cucumber mosaic virus [CMV] is one of the most important viruses infecting cucurbits worldwide. To study CMV infections in cucurbit fields of Kavar region in Fars province, samples were collected from watermelon, melon and squash plants showing symptoms of mosaic, yellowing, necrotic spots and stunting. A total of 85 samples were collected during spring and summer 2014. The infection of samples was examined using DAS-ELISA and RT–PCR. The serological method confirmed the infection of 40 samples with CMV. The coat protein gene of the virus was amplified by RT-PCR, using primers P1 and P2, which confirmed the results of DAS-ELISA. The amplified genes of three isolates were sequenced and compared with 19 corresponding sequences from Genbank. Phylogenetic analysis was performed using MEGA6, by Neighbor-joining method. Sequenced were divided to two separate groups, and all Iranian sequences were placed in group A. The results of this study showed a significant infection with CMV in melon fields of Kavar region which may cause significant yield losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber Mosaic Virus
  • DAS–ELISA
  • MEGA-6
  • phylogenetic analysis