تعیین دمای کاردینال سه گونه جنس Lolium و واکنش آنها به تنش‌های شوری و خشکی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور مطالعه واکنش جوانه‌زنی سه گونه چچم به سطوح دمایی مختلف و تنش‌های شوری و خشکی سه آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه اکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1394 انجام شد. عامل های مورد بررسی در آزمایش دما سه گونه چچم (گیجدانه، چچم ایرانی و چچم سخت) و دما در 12 سطح (0، 3، 5، 7، 10، 12، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد) بودند. همچنین در آزمایش‌های تنش های شوری و خشکی اثر هفت سطح شوری (0، 10، 20، 40، 80 ، 160 و 320 میلی مولار) و هفت سطح خشکی (0، 1/0-، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0- و 1- مگاپاسکال) بر درصد جوانه‌زنی سه گونه چچم بررسی گردید. بر اساس رگرسیون غیرخطی بین سرعت جوانه زنی و دما، دماهای حداقل، حداکثر و بهینه گیجدانه، 2، 37 و 20 درجه سانتی گراد، چچم ایرانی صفر، 38 و 20 درجه سانتی‌گراد و چچم سخت صفر، 38 و 23 درجه سانتی گراد به ترتیب به دست آمد. برازش مدل لجستیک سه پارامتری رابطه بین سطوح مختلف تنش و درصد جوانه‌زنی را به خوبی توجیه نمود. بر اساس مدل کاهش 50 درصدی حداکثر جوانه-زنی گونه چچم ایرانی در مقایسه با دو گونه دیگر در پتانسیل اسمزی منفی تر اتفاق افتاد و این بدان معنی بود که این گونه تحمل بیشتری به تنش های شوری و خشکی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Cardinal Temperature of three species of Lolium genus and responses to salinity and drought stresses

نویسنده [English]

  • Marjan Dyanat
چکیده [English]

In order to study seed germination responses of three species of Lolium to temperature regimes, salinity and drought stresses three separate experiment were conducted as a factorial based on completely randomized design at laboratory of ecology of Faculty of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University in 2015. In frist experiment, factors were included three species of Lolium (poison ryegrass, Persian darnel and rigid ryegrass) and temperature at 12 levels (0, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 0C). In second and third experiments effects of seven levels of salinity (0, 10, 20, 40, 80, 160 and 320 mmol) and seven levels of drought stress (0, -0.1, -0.2, -0.4, -0.6, -0,8 and -1 MPa) on germination percentage of three Lolium species were examined. Based on linear regression between germination rate and temperature, the cardinal temperatures: minimum (Tmin), maximum (Tmax) and optimum (To) were determined 2, 37 and 20ºC, for poison ryegrass, 0, 38 and 20 ºC for Persian darnel and 0, 38 and 23 ºC for rigid ryegrass, respectively. Three-parameter logestic model is well justified the relationship between different salinity and drought levels and germination percentage. Based on model, reduction of 50% of germination percentage in Persian darnel caused at intensified osmotic potential in comparison of two other species, so this species had more tolerance to salinity and drought stresses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logistic model
  • Germination rate
  • Germination percentage
  • weed