تعیین مناسب ترین زمان کنترل شیمیایی کرم سیب (Lepidoptera: Tortricidae) Cydia pomonella با استفاده از تله‌های فرمونی و درجه حرارت مؤثر روزانه در منطقه مهاباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد

2 گروه گیاه‌پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

3 گروه گیاه‌پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

کرم سیب، (Lepidoptera: Tortricidae) Cydia pomonella L.، یکی از آفات کلیدی درختان سیب در آذربایجان­غربی و شهرستان مهاباد می‌باشد. به منظور تعیین بهترین زمان سم‌پاشی، زمان ظهور حشرات کامل آفت در شهرستان مهاباد در سال 1395 مطالعه شد. از سه نوع تله­ی فرمونی دلتا، استوانه‌ای و قیفی­شکل در باغ آزمایشی پنج هکتاری در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی استفاده و کارایی سه نوع تله با همدیگر مقایسه شد. با توجه به داده‌های هواشناسی ایستگاه منطقه‌ای و بازدید زمان خروج لاروها، مدل روز–درجه تهیه شد. بر اساس یافته‌ها، ظهور شب‌پره‌ها در اواخر فروردین بوده و در طول فصل، چهار نقطه­ی اوج مشاهده شد. نتایج نشان داد که میزان جلب حشرات کامل نر توسط تله­های مختلف اختلاف معنی­دار داشت (05/0≥ P). بر اساس نتایج حاصل از تله‌های قیفی­شکل، برای ظهور لاروهای نسل اول (نسل زمستانه)، دوم و سوم به ترتیب 3/168، 722 و 9/1301 روز-درجه و بر اساس نتایج حاصل از تله‌های دلتا و استوانه­ای­شکل به ترتیب 2/154، 1/538 و 1198 روز-درجه نیاز بود. نتایج حاصل از تله‌های قیفی­شکل نشان داد که زمان مناسب کنترل لاروهای نسل اول در فاصله­ی 21-25 اردیبهشت، نسل دوم 11 تا 15 تیر و نسل سوم 19 تا 24 مرداد بود. در حالی که بر اساس نتایج حاصل از تله‌های دلتا و استوانه‌ای­شکل زمان کنترل لاروهای نسل اول در فاصله­ی 18-22 اردیبهشت، نسل دوم 1 تیرماه و نسل سوم 12 تا 16 مردادماه تعیین شد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد تله­های قیفی با میانگین 64/8±00/41، 18/3±34/26، 37/19±67/85 و 89/3±67/73 عدد حشره­ی کامل نر، به ترتیب در نسل­های زمستانه، اول، دوم و سوم بیش­ترین شکار و تله­های استوانه­ای با میانگین 20/1±34/11، 76/1±67/5، 73/2±67/13 و 16/3±67/53 عدد حشره­ی کامل نر، به ترتیب در نسل­های زمستانه، اول، دوم و سوم کم­ترین شکار را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the most appropriate chemical control time for codling moth, Cydia pomonella (Lepoptera: Tortricidae), using pheromone traps and day-degree in Mahabad region

نویسندگان [English]

  • Akbar Ghassemi-Kahrizeh 1
  • Limo Khatami 2
  • Abbas Hosseinzadeh 3
1 Department of Plant Protection, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
2 Department of Plant Protection, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
3 Department of Plant Protection, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
چکیده [English]

Codling moth, Cydia pomonella L. (Lepoptera: Tortricidae), is the key pest of apple orchards in Mahabad and West Azarbaijan province. To determine the best spraying time, male adults’ emergence was studied in Mahabad during 2016. Three types of delta, cylindrical and funnel-shaped traps were used in an apple orchard (5 hectare) in a randomized complete block design. The efficiency of three style pheromone traps was compared. According to the data obtained from regional weather station and larval activity, degree-day model was prepared. It was found that adults appeared in late spring and was showing four populations peaks during growth season. The results showed that there was a significant difference between the traps In terms of trapping male adults (P≤0.05). On the basis of the data available by funnel-shape traps, the results showed that 168.3, 722 and 1301.9 degree-days were required for egg eclosion at first (winter), second and third generation, respectively. Also, on the basis of the data available by delta and cylindrical-shape traps, the results showed that 154.2, 538.1 and 1198 degree-days were required for egg eclosion at first, second and third generation, respectively. On the basis of the data available by funnel traps the chemical control time was determined to be 10-14 May, 1-5 July and 9-14 August 2016 for three generation. Also, on the basis of the data available by delta and cylindrical traps, the chemical control time was determined to be 7-11 May, 17-21 June and 2-6 August for three generation. The comparison of means showed that the funnel traps had the most capture with means values of 41.00±8.64, 26.34±3.18, 85.67±19.37 and 73.67±3.89 number of male adults for wintering, first, second and third generation, respectively. Also, the cylindrical traps had the least capture with means values of 11.34±1.20, 5.67±1.76, 13.67±2.73 and 53.67±3.16 number of male adults for wintering, first, second and third generation, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Codling moth
  • Degree-day
  • pheromone trap
  • Spraying