کنترل بیولوژیکی پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی ناشی از Ralstonia solancearum ، با استفاده از سویه اندوفیت Burkholderia cepacia جداشده از ساقه گیاه گوجه فرنگی، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

 Ralstonia solancearum  از باکتری های بیماری زای گیاهی و عامل بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی است. عامل بیماری در شرایط محیطی مساعد می تواند باعث پژمردگی سریع و خسارت بسیار زیادی شود و برای درمان آن راهکار عملی وجود ندارد. هدف از این تحقیق جداسازی باکتری اندوفیت Burkholderia cepaciaاز ساقه گوجه فرنگی رقم محلی و سپس بررسی اثر بیوکنترلی این باکتری در برابر R. solancearum می باشد. در این مطالعه چهار باکتری اندوفیت از ساقه گوجه فرنگی جدا شده و پس از شناسایی با استفاده از آزمون های استاندارد باکتری شناسی، جهت بررسی اثر آنتاگونیستی احتمالی آنها و نیز تاثیر در میزان رشد گیاهان، در شرایط آزمایشگاه با استفاده از روش فرو بردن بذردر محیط کشت آگار ، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون های بیوشیمیایی نشان داد که کلیه سویه های اندوفیت جداشده از ساقه گوجه فرنگی،  B. cepacian
می باشند. در شرایط آزمایشگاه با بذرهای گوجه فرنگی آغشته با باکتری های اندوفیت در محیط کشت های تلقیح شده با باکتری R. solanacearum  هاله هایی در حدود 5/4- 2 سانتی متر ایجاد شد. در شرایط گلخانه ای این باکتری باعث سرکوب بیماری تا حدود  60 درصد و افزایش رشد قابل توجهی در بوته های گوجه فرنگی نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological control of bacterial wilt disease of tomato caused by Ralstonia solanacearum by using isolated endophytic bacteria, Burkholderia cepacia, from tomato stems in vitro and in vivo

نویسندگان [English]

  • Saghar Ketabchi 1
  • Mina Alikhani 2
1 Department of plant pathology, Islamic Azad University,Shiraz Branch
2 Islamic Azad University, Shiraz branch
چکیده [English]

Ralstonia solanacearum is the cause of tomato bacterial wilt. Under favorable environmental conditions, it can cause rapid wilt and a lot of damage, and there is no practical remedy for it. The aim of this study was to separate endophytic bacteria B. cepacia from tomato stems of local cultivar and then to study the biocontrol effect of this bacteria against the bacterial wilt of tomatoes.
In this study four endophytic bacteria from tomato stem were isolated. Then after identification with bacteriology standard tests in order to investigation of their antagonistic effect and also effect on the growth rate of the plant in vitro with seed diffusion agar method were examined. Result of biochemical tests showed that all of endophytic bacteria which isolated from tomato stem were B. cepacia. In in vitro condition on the seed with B. cepacia bacteria in medium containing R. solanacearum bacteria showed the formation of 2- to-4.5 –mm haloes. In greenhouse conditions, these bacteria caused a suppression of the disease by about 60% and a significant increase in tomato plants, and a significant difference with the control was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ralstonia solanacearum
  • Burkholderia cepacia
  • Endophytic bacteria
  • Biological control