بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس و عصاره اتانولی گیاهان آنیسون و ترخون روی سه باکتری بیماری زای گیاهی ( Erwinia amylovora، Agrobacterium tumefaciens و Pseudomonas syringae pv syringae)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، واحد سقز، کردستان، ایران

2 گروه گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

بسیاری از گیاهان ترکیباتی با خواص کنترلی دارند که اخیراً استفاده از آنها به عنوان جایگزین سموم شیمیایی در کنترل عوامل مخرب گیاهی، اهمیت بسزایی یافته است که در این میان، اسانس­ها و عصاره­های گیاهی مورد توجه ویژه­ای می­باشند. مطالعه مذکور برای بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس و عصاره اتانولی بذر گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) و برگ­های گیاه ترخون (Artemisia dracunculus) روی باکتری­های بیماری­زای گیاهی ( Erwinia amylovora، Agrobacterium tumefaciens و Pseudomonas syringae pv syringae ) انجام شد. تحقیق حاضر، براساس طرح کاملاً تصادفی در شرایط دمایی 1 ± 28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد، در شرایط تاریکی با غلظت­های (10، 20، 30، 40 و 50 میکرولیتر) و به همراه 3 تکرار برای هر غلظت از اسانس و عصاره گیاهان ذکر شده به همراه شاهد در بازدیدهای یک و دو هفته­ای انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل­های آماری نشان داد که تاثیر اسانس و عصاره گیاهان مورد مطالعه بر ممانعت رشد باکتری­های مورد بررسی معنی­دار بود و متناسب با افزایش غلظت­های مورد استفاده از اسانس و عصاره­های گیاهان مورد بررسی، میزان رشد باکتری­ها به شدت کاهش یافت. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان تاثیر عصاره­های گیاهان مورد بررسی بر بازدارندگی رشد باکتری­های مورد مطالعه بهتر از تاثیر اسانس گیاهان مورد نظر بود و عصاره­های گیاهی مورد استفاده در مدت یک و دو هفته نسبت به اسانس­های استفاده شده در همان زمان، اثرات بازدارندگی رشد بهتر و مناسب­تری را نشان دادند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می­توان اسانس و عصاره گیاهان آنیسون و ترخون را به عنوان یک جایگزین مناسب برای سموم باکتری­کش رایج مصنوعی علیه باکتری­های مذکور معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of antibacterial effect of essential oil and ethanol extract of the Pimpinella anisum and Artemisia dracunculus on three plant pathogenic bacteria (Erwinia amylovora, Agrobacterium tumefaciens and Pseudomonas syringae pv. syringae)

نویسندگان [English]

  • Nabi Khalili Aghdam 1
  • Ataollah Rahimi 2
1 Department of Agriculture, Piamnoor University, Saqhez, Kurdistan, Iran
2 Department of Plant Protection, Campus of Agriculture and natural Resources, Faculty of Agriculture, Razi university, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Essential oils and extracts are suitable compounds as alternative chemicals. Many plants have compounds with control properties that recently the use of herbal products as alternative to chemical pesticides for control of plant-damaging agents is more important and the essential oils and herbal extract are of particular interest. The present study was carried out to investigate the antibacterial effects of essential oil and ethanolic extract of Pimpinella anisum and Artemisia dracunculus leaves on Erwinia amylovora, Agrobacterium tumefaciens and Pseudomonas syringae pv. syringae. This study was done based on a completely randomized design with temperature conditions of 28 ± 1 °C and relative humidity of 65 ± 5%, in dark conditions with concentrations (10, 20, 30, 40 and 50 μl) plus 3 replicates for each concentration of essential oil and extract with control At one and two weekly visits. The results showed that antibacterial effect of essential oil and ethanol extract of Pimpinella anisum and Artemisia dracunculus on bacteria Erwinia amylovora, Agrobacterium tumefaciens and Pseudomonas syringae pv syringae were significant compared to the control. Also, whatever the concentrations of essential oils and extracts used in this study increased, so the rate of bacterial growth significantly decreased. Moreover, the results showed that the antibacterial effect of extracts on the growth of bacteria examined in this study is better than the essential oils studied and plant extracts in visit one or two weeks at the same time better than essential oils and show better appropriate action. According to the results of this study, essential oils and extracts of Pimpinella anisum and Artemisia dracunculus can be introduced as an appropriate alternative to commonly used Chemical bactericides against these bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plant extract
  • Essential oil
  • Pimpinella anisum
  • Artemisia dracunculus
  • Erwinia amylovora
  • Agrobacterium Tumefaciens
  • Pseudomonas syringae pv syringae