شناسایی و جداسازی بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی با روش‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی از دامنه اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه شهرکرد

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منـابع طبیعـی

چکیده

بیماری پوسیدگی نرم سیب‌زمینی یکی از بیماری­های مهم روی سیب‌زمینی می­باشد. به این منظور طی نمونه‌برداری‌های انجام شده از 15 غده پوسیده دارای علائم لهیدگی، یک نوع باکتری گرم منفی دارای کلنی سبز متالیک بر روی محیطکشت EMB به دست آمد که بر اساس آزمون­های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فعالیت پکتولیتیکی متعلق به جنس Pectobacteriumتشخیص داده شد. تمامی این باکتری­ها توانایی هضم نشاسته را نداشته، نسبت به اریترومایسین حساس نبودند؛ فسفاتاز منفی و توانایی رشد در ◦C37 را داشتند. آنها قادر به استفاده از قند­های زایلوز، تری­هالوز، آلفا متیل- D گلوکوزید و مالونات نبوده و از قندهای اینوزیتول، رامنوز و آرابیتول استفاده می­کردند. با توجه به این خصوصیات اینباکتریبه‌عنوانcarotovorum subsp. carotovorum  P.شناسایی شد. تمامی جدایه­های این باکتری در آزمون PCR با جفت آغازگر  G1/L1الگوی دو باندی مشابه با P. carotovorum subsp. carotovorum و متفاوت ازP. carotovoum subsp. atrosepticum  وDickeya chrysanthemiایجاد نمودند که تحت تأثیر آنزیم برشی RsaI به قطعاتی حدود bp355،  bp280 و  bp180 تقسیم شدند. نتایج به دست آمده از روش‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی یکسان بودن جدایه­های باکتریایی به دست آمده از غده­های سیب‌زمینی منطقه دامنه و تعلق آنها بهP. carotovorum subsp. caratovorum  را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Separation of Potato soft rot with Morphological, Biochemical and Molecular Methods from Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • tahereh shakibafard 1
  • Masoud Bahar 1
  • Majid Olia 2
  • Hadi KarimipourFard 3
1 Isfahan university of technology
2 Shahrekord University
3 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
چکیده [English]

Potato soft rot is a common and important disease on potatoes. Fifteen pectolytic bacteria with green metallic colonies on EMB medium were isolated from the tubers showing surface cracking and soft rot symptoms, simultaneously. All the isolates grew at 37 ˚C, no starch digestion, they were not sensitive to erythromycin and negative for phosphatase. They could not use sugars of Xylose, Trehalose, α-methyl D-glycoside and Malonate, while they were able to use Inositol, Rhamnose and Arabitol sugars. Based on These characteristics the isolates recognized as P. carotovorum subsp. carotovorum. The isolates were further identified by PCR amplification with primer G1/L1 which produces two bands similar to those produced in P. carotovorum subsp. carotovorum, but not from P. carotovorum subsp. atrosepticum and Dickeya chrysanthemi. Digestion of the amplified PCR product with restriction enzyme Rsa I resulted in identical 385 bp, 280bp and 180 bp bands formation as described for P. carotovorum subsp. carotovorum. The results of physiological, pathogenicity, biochemical and molecular tests, confirmed that all bacterial isolates induced soft rot symptoms in potato tubers are P. carotovorum subsp. carotovorum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato soft rot
  • Bacteria
  • Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum