اثر عصاره آبی دود گیاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه تعدادی از علفهای هرز

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی اثرات عصاره آبی دود بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه تعدادی از علف­های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه اکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1395 انجام شد. اولین عامل مورد بررسی 12 گونه علف­هرز و دومین عامل مورد بررسی تیمارهای جوانه­زنی شامل غلظت­های 1/0 و 01/0 عصاره آبی دود گیاهی، نیترات پتاسیم 3- 10 مولار، جیبرلیک اسید 4- 10 مولار، دمای متناوب 25 درجه سانتیگراد روز و 10 درجه سانتیگراد شب و آب مقطر در دمای ثابت 15درجه سانتیگراد (شاهد) بودند. میزان اثر دمای متناوب، نیترات پتاسیم، اسید جیبرلیک و عصاره آبی دود بر درصد جوانه­زنی، متوسط زمان جوانه­زنی و وزن خشک گیاهچه نسبت به شاهد بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی دود جوانه­زنی برخی از گونه­ها را افزایش داد و بر برخی از گونه­های علف هرز اثر منفی داشت. رابطه مثبت و معنی­داری بین عصاره آبی دود و جیبرلیک اسید در صفات اندازه­گیری شده وجود داشت. هیچ کدام از تیمارها بر همه گونه­های علف هرز موثر نبودند. به علاوه دود شبیه به جیبرلیک اسید تاثیر منفی روی مورفولوژی گیاهچه ندارد. بنابراین ممکن است دود جهت تحریک جوانه­زنی و رشد گیاهچه تعدادی از گونه­های علف­هرز  نسبت به جیبرلیک اسید کاربردی­تر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of plant-derived smoke on germination and seedling growth in some species weed

نویسنده [English]

  • Marjan Diyanat
چکیده [English]

In order to evaluate effects of plant-derived smoke on germination and seedling growth in some species weeds an experiment was conducted in factorial based on completely randomized design at laboratory of ecology of Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, in 2015. First Factor was 12 weed species and second factor was germination treatment consisted of 10-3 M KNO3, 10–4 M GA3, 0.01 and 0.1 (V/V) smoke-extract dilution at constant temperature and alternating temperature. For the study species the relative effectiveness of alternating temperatures, KNO3, GA3 and smoke –extract dilution were compared on germination percentage, mean time to germination and seedling dry weight relative to the control. Results showed that smoke-extract dilution stimulated germination and seedling growth in a number of species weeds and it also had negative impacts on other species weeds. There were significant correlations between the effect of smoke-extract dilution and GA3 on the three measured parameters. None of the treatments were effective on all weed species. In addition, smoke –extract dilution appears to have no negative impact on seedling morphology, as observed with GA3, and may have wide-scale applicability as a germination and early growth stimulant. So smoke may have wide applicability as a germination and seedling growth stimulant in some species weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternating temperature
  • Germination percentage
  • Seedling dry weight