دامنه ی میزبانی تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis وتریپس پیاز Thrips tabaci در منطقه باجگاه (شیراز)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

شناسایی گیاهان میزبان تریپس‌ها (Insecta: Thysanoptera) به علت تعدد میزبان­های مورد انتخاب حشرات بالغ ، می‌تواند مشکل ساز باشد. بسیاری از گونه­های تریپس‌ در رفتار خود تمایل به پراکنش دارند در نتیجه افراد بالغ روی طیف وسیعی از گیاهانی قرار می­گیرند که روی آن­ها نمی­توانند پرورش یابند و ممکن است حتی قادر به تغذیه نباشند. آگاهی درباره گیاهان میزبان تریپس­ها مهم است؛ زیرا بسیاری از گونه‌های پلی فاژ باعت انتقال توسپوویروس‌ها می­شوند. تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis Pergande, (1895) و تریپس پیاز Lindeman, 1889 Thrips tabaci از مهمترین گونه­های تریپس آفت در سراسر جهان محسوب می­شوند. به منظور تعیین دامنه­ی میزبانی تریپس­های مذکور، گونه­های گیاهی مختلف طی سال­های 1395-1394 در منطقه­ی باجگاه (شیراز) مورد بررسی قرار گرفتند. یک یا هر دو گونه تریپس روی 131 گونه گیاهی پیدا شدند. در این پژوهش F. occidentalis و T. tabaci به ترتیب از 74 (متعلق به 29 خانواده گیاهی) و 28 گونه گیاهی (متعلق به 16 خانواده گیاهی) جمع آوری گردیدند. بیشترین میزبان­های گیاهی شناسایی شده برای تریپس غربی گل مربوط به خانواده Asteraceae و پس از آن خانواده Rosaceae و برای تریپس پیاز خانواده Asteraceae بود. به نظر می­رسد طی سال­های اخیر در منطقه­ی باجگاه روند جایگزینی تریپس پیاز با تریپس غربی گل وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Host plant range of western flower thrips (Frankliniella occidentalis) and onion thrips (Thrips tabaci) (Thysanoptera: Thripidae) in Badjgah (Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Afsharizadeh Bami 1
  • Kambiz Minaei
  • Mahmood Alichi 2
  • Faezeh Bagheri 1
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shiraz University
2 Shiraz University
چکیده [English]

Identification of thrips host plants, can be problematic due to the large number of hosts reported for the adults of these insects. Many thrips species are highly dispersive in their behavior and, as a result, adults land on a wide range of plants, on which they cannot breed and may not even be able to feed. Knowledge about the host plants of thrips is important because many polyphagous species cause the transmission of tospoviruses. Western flower thrips (Frankliniella occidentalisand onion thrips (Thrips tabaci) are considered as the most important thrips species pests all over the world. In order to determining the host range of western flower thrips as well as onion thrips in Badjgah region (Shiraz, Iran) various plant species were investigatedduring 2015-2016. One or both thrips species were found on 131 plant speciesIn this study F. occidentalis and T. tabaci have been collected from 74 (in 29 botanical families) and 28 plant species (in 16 botanical families), respectively. The most host plants identified for the western flower thrips were Asteraceae family, followed by the Rosaceae family and for the onion thrips of Asteraceae family. It seems likely that there are a trend to replace onion thrips by western flower thrips during recent years in Badjgah region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fars
  • Host range
  • Polyphage
  • Replacement
  • Thrips