ارزیابی فعالیت ضد قارچی اسانس دارچین بر کنترل قارچ فوزاریوم سولانی تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، داتشگاه زنجان

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام

4 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه ایلام

چکیده

به­منظور بررسی اثر اسانس دارچین بر مهار قارچ Fusarium solani، آزمایشی به­صورت بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه­ای اجرا گردید. آزمایش اول اثر پنج غلظت اسانس دارچین (صفر، 500، 1000، 1500 و 2000 قسمت در میلیون) بر مهار قارچ در شرایط آزمایشگاهی و آزمایش دوم شامل سه روش کاربرد اسانس (محلول­پاشی، پیش­تیمار کردن بذر و نشاء و کاربرد اسانس همراه با آب آبیاری) در غلظت­­های مورد نظر بر کنترل قارچ نامبرده روی گیاه گوجه­فرنگی تحت شرایط گلخانه­ای بود. اسانس دارچین در شرایط آزمایشگاهی رشد قارچ را به طور کامل در همه غلظت­ها کنترل کرد. نتایج نشان داد که کاربرد اسانس همراه با آب آبیاری با 33/58 درصد بازدارندگی، بیشترین تأثیر را در کنترل بیماری داشت. حداکثر مهار از رشد قارچ (16/54 درصد) به روش پیش­تیمار کردن، در غلظت 2000 قسمت در میلیون اسانس حاصل شد. بیشترین درصد بقاء بوته­ها به­روش محلول­پاشی اسانس، با 48/37 درصد، در غلظت 1500 مشاهده گردید ولی در غلظت 2000 قسمت در میلیون، محلول­پاشی موجب گیاه­سوزی شد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، کاربرد اسانس دارچین همراه با آب آبیاری می­تواند به عنوان روشی مناسب جهت مهار زیستی قارچ  F. solani باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antifungal activity of cinnamon essential oil on control of Fusarium solani fungi under in-vitro and in-vivo condition

نویسندگان [English]

  • Hadi Salek mearaji 1
  • Akram Hatami 2
  • Saeed Hazbei pour 2
  • Mohammad javad Zarea 3
  • Khoshnood Nourollahi 4
1 College of Agriculture, University of Zanjan
2 College of Agriculture, University of Zanjan
3 College of Agriculture, Ilam University
4 Ilam University
چکیده [English]

In order to investigate the effect of cinnamon essential oil on control of Fusarium solani fungus an experiment was conducted as a randomized complete block design with four replication carried out in-vitro and in-vivo condition. The first experiment was effect of five concentration of cinnamon essential oil (0, 500, 1000, 1500 and 2000 ppm) on control of fungus in-vitro, and Second experiment was three application methods of essential oil (spray, priming seed and transplanting, and application with irrigation) on control of the mentioned fungus on tomato plant in-vivo condition. Cinnamon essential oil can completely controlled from the growth of the fungus at all concentrations in-vitro condition. The results showed that application of essential oil cinnamon with irrigation by 58/33 % inhibition have the maximum effect on suppress in F. solani. The highest of suppress of F. solani fungi (54/16 %) in primimg method obtained in 2000 ppm. The high percent of survive plant in application with irrigation method with 37/48 % in 1500 ppm observed. But enhance of concentration in spray method from 1500 to 2000 ppm causeed damage to plants. The obtined of result in this research, application of cinnamon essential oil with irrigation method, can be suitable way as a biological control of F. solani fungus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oil
  • foliar
  • priming
  • suppress fungus