پراکنش و تخمین کاهش محصول ناشی از بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در ارقام تجارتی زیتون در استان گیلان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات گیاهپزشکی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان-رشت

چکیده

طی سال زراعی96-1395، پراکنش بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در شهرستان رودبار (تعداد 49 باغ زیتون در پنج بخش رستم آباد، رحمت آباد، رودبار، منجیل و لوشانبه کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی تعیین شد. برای تخمین کاهش میزان محصول زیتون ناشی از قارچV. dahliae، سه باغ تجارتی زیتون واقع در شهرهای رستم آباد، رودبار و لوشان به ترتیب دارای شرایط بهینه، متوسط و ضعیف مدیریت باغی انتخاب شدند. میزان کاهش محصول بر اساس رابطه بین محصول ارقام زیتون حساس، نیمه مقاوم و مقاوم (متحمل) به V. dahliae با شدت و شاخص پژمردگی ورتیسیلیومی  با استفاده از آنالیز رگرسیونی انجام گرفت. بررسی‌ها نشان داد که،6/28 درصد باغات زیتون آلوده به V. dahliae هستند. عموماً، شدت علائم پژمردگی ورتیسیلیومی با پیشرفت فصل و طی زمستان 1395 تا تابستان 1396 به میزان9/17-2 درصد، افزایش داشت. میزان کاهش محصول زیتون در نواحی رستم آباد، رودبار و لوشان بین 3/11 تا 4/39 درصد، برآورد گردید. آنالیز رگرسیون نشان دادکه، میانگین محصول در رقم متحمل آربکئین و رقم حساس زرد روغنی به ازای هر واحد افزایش درجه بیماری به ترتیب61/13، 23/27، 84/40 و 46/54  و 32/19، 09/36، 97/57 و 29/77 درصد کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution and estimating fruit yield reduction in the commercial olive cultivars (Olea europaea L.) due to verticillium wilt in Guilan province

نویسنده [English]

  • Mahmoud HOSHYASR-FARD Hoshyasr-Fard
Plant Protection Department of Guilan Research and Education Center of Agriculture and Natural resources, Rasht
چکیده [English]

During 2016-17, we determined the extent of Verticillium wilt (VW) coverage in 49 olive orchards from five districts including of Rahmat-Abad, Rostam-Abad, Roudbar, Manjil and Lowshan (Guilan provinc, northern Iran) by using of a Geographic Information System (GIS). For estimating of the olive yield reduction due to WV, three commercial olive orchards in Rostam Abad, Roodbar and Lowshan districts which had optimal, moderate and poorly horticultural managed conditions were selected, respectively. The olive fruit yield reductions in susceptible, moderately resistant and resistant (tolerant) olive cultivars due to WV were estimated based on WV severity and index using the regression analysis.
It was found that WV occurred in 28.6% of the inspected olive orchards. The WV symptoms generally become more severe as the season progresses from winter 2016 to summer 2017 (2 to 17.9%). The fruit yield reduction was estimated at 11.3 to 39.4% in districts of Rostam-Abad, Roudbar and Lowshan. Regression analysis revealed the mean fruit yield per tree decreased by 13.61, 27.23, 40.84 and 54.46 % in VW tolerant cultivar Arbequin and 19.32, 36.09, 57.97,77.29 % in VW susceptible cultivar Zard for each unit increase in disease rate (Coefficient of yield reduction % in each rate of VW infected tree).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution
  • Disease severity
  • Guilan
  • Olive (Olea europaea)
  • Verticillium wilt
  • Yield reduction