شناسایی و بررسی مولکولی عامل پوسیدگی پایه سیترنج در باغات مرکبات شرق استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در سال های اخیر عارضه ای شبیه به گموز مرکبات با علائم پوسیدگی، جداشدن پوست از تنه، قهوه ای شدن پوست و لایه سطحی چوب متصل به آن، زردی و زوال روی پایه سیترنج درختان مرکبات در شرق استان مازندران مشاهده گردید. نمونه های مشکوک به آلودگی در مراحل مختلف رشد جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از شستشوی سطحی نمونه ها با آب جاری و ضدعفونی سطحی با الکل اتیلیک 70% ، قطعاتی از هر نمونه با تیغ استریل جدا و در محیط های غذایی PARPH و PDA کشت داده شد. روی محیط PARPH پرگنه قارچی رشد نکرد ولی روی  PDAجدایه های قارچی با پرگنه های همگن از نظر شکل ظاهری به دست آمد که پس از خالص سازی، بیماریزایی جدایه ها با قرار دادن یک قطعه از محیط کشت حاوی ریسه در محل برش داده پوست نهال های سیترنج در شرایط گلخانه ای، موجب نکروز در محل مایه کوبی و پیشرفت آلودگی و زردی نهال های سیترنج تلقیح شده گردید. شاهد نهال سیترنج مایه کوبی شده با قطعه ای از محیط کشت PDA سترون تلقیح شده با جدایه های قارچی علائم آلودگی را نشان ندادند. جدایه های قارچ مورد بررسی در محیط آگار حاوی Foeniculum vulgare  تولید پریتس کروی نمود. آسک های آن تک جداره، چماقی و بی رنگ بود. فرم غیر جنسی آن تولید کنیدیوما هایی با استرومای حقیقی، کنیدیوفورهای سیلندری شکل و پیکنید نمود. بر اساس نتایج به دست آمده، پرگنه های مورد بررسی با گونه  Diaporthe novem Santosمطابقت داشت. استخراج DNA ژنومی جدایه های قارچی انجام و تکثیر با آغازگرهای نواحی ITS1، ITS4 و Bt  صورت گرفت و قطعات به دست آمده تعیین توالی گردید. نتایج حاصل از تعیین توالی نیز گونه قارچی فوق الذکر را تایید نمود. این اولین گزارش از بیماری پوسیدگی پایه سیترنج و شناسایی عامل آن در شمال ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological and Molecular Identification the causal agent of Cittrange rootstock rot in Citrus Orchards the East of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Seyed vahid Alavi 1
  • Faeze Falaki 2
1 Plant Protection Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

Recently, a devastating decline has been observed in some citrus groves established with cittrange rootsock. The most conspicuous symptom is a frustose rootstock and decline. The suspicious infected samples were collected at different stages of growth and transported to the laboratory. The samples were rinsed under top water and disinfested with 70% ethyl alcohol. Pieces of each sample was separated with a sterile blade and cultured on potato dextrose agar (PDA) medium. Obtained fungal isolates were purified and pathogenicity of the isolates was tested by A mycelial plug (5 mm diam.) obtained from the margin of a fungal colony was placed in the wound with the mycelium facing towards the stem, and the wound was wrapped with Parafilm. Based on the morphological characteristics including colony form, conidia specific feature, and growing on agar cum Foeniculum vulgare stipes, studied fungal isolates were identified as Diaporthe novem Santos. Genomic DNA extraction was done from fungal isolates and amplification was done with ITS1, ITS4 and Bt regions primers and the amplicons were sequenced. Also the sequencing results confirmed fungal species mentioned above. This is the first report of fruit drop and dieback disease and the causal agent identification on local tangerine in north of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cittrange
  • Citrus sp
  • rootstock rot
  • Mazandaran