تراکم جمعیت سن معمولی گندم Eurygaster integriceps و الگوی توزیع فضایی پوره‎ها در مزارع آبی گندم شهرستان چادگان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

سن گندم، . Eurygaster integriceps Putمهم‌­تـرین آفـت گنـدم و جـو می­‌باشد. این پژوهش طی سال­‌های 1394 و 1395 در مزرعه یک هکتاری گندم آبی در شهرستان چادگان انجام شد. در این پژوهش با انجام نمونه برداری‌­های منظم نوسانات جمعیت و توزیع فضایی مراحل مختلف پورگی آفت با استفاده از مدل‌­های قانون نمایی تیلور و شاخص آیوائو محاسبه شد. در روش تیلور در سال 94 (به جز پوره سن پنج) و 95 توزیع فضایی از نوع تجمعی به­دست آمد. در روش آیوائو در سال 94 توزیع فضایی برای سنین مختلف پورگی به صورت تجمعی مشاهده شد و در سال 1395 به جز پوره­ی سن سوم و چهارم توزیع فضایی از نوع تجمعی به­دست آمد. زمان ظهور سنین اول تا پنجم پورگی در سال 1394 به ترتیب در 20/2/94، 26/2/94، 26/2/94، 29/2/94 و 5/3/94 مشاهده شد. زمان ظهور سنین اول تا پنجم پورگی در سال 1395 به ترتیب در 29/2/95، 1/3/95، 3/3/95، 11/3/95 و 15/3/95 مشاهده شد. اوج تراکم پوره‌ی سن دوم که بهترین زمان برای کنترل سن گندم می­‌باشد در سال 1394 در نهم خرداد ماه (65/0±43/2)، و در سال 1395 در 15 خرداد ماه (79/0±46/3) ثبت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population density of Eurygaster integriceps (Het., Scutelleridae) and spatial distribution pattern of its nymphs on irrigated wheat field in Chadegan city

نویسندگان [English]

  • Zahra Doosti 1
  • Naser Moeini-Naghadeh 2
  • Abbas Ali Zamani 2
  • Leila Naderloo 3
1 College of agriculture, Razi University, Kermanshah
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah
3 Department of Biosystem Mechanization Engineering, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

The Sunn-pest, Eurygaster integriceps Put., is the most important insect pest of wheat and barley in Chadegan city, in Isfahan province. This study was conducted on a farm with an area of one hectare in 2015 and 2016 in Chadegan county. In this research with sampling regular population fluctuation and spatial distribution nymphal stage different by using Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression was calculated. Based on the results of Taylor’s power law in 2015 (except 5 nymphal stage) and 2016 the spatial distribution of nymphal instars different, was determined aggregated. In Iwao’s patchiness regression, the spatial distribution of nymphal stages different in 2015, was determined aggregated and in 2016 the spatial distribution except 3 and 4 nymphal instars, was determined aggregated. Upon the results of this research, appearance date 1st to 5th nymphal instars in 2015 were observed in 10th, 16th, 16th, 19th and 26th May respectively. appearance date 1st to 5th nymphal instars in 2016 were observed in 18th, 21th, 23th, 31th May and 4th Jun respectively. Maximum density population 2nd nymphal instar that is the best time for control sunn pest was observed in 2015 and 2016, 30th may (2.43±0.65) and 4th Jun, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population density
  • Taylors Power Law
  • Iwao´s Patchiness Regression
  • Sunn pest