بررسی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد Ditylenchus destructor از دامنه اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 - گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده

بیماری پوسیدگی غده یکی از مهم­ترین بیماری­های سیب زمینی در جهان می­باشد که در سالهای اخیر این بیماری در مزارع سیب زمینی دامنه اصفهان گسترش یافته و خسارات قابل توجهی را وارد کرده است. غده­های آلوده شکافهای سطحی داشته و در محل حفرات زیر پوست آنها جمعیتی از یک نوع نماتد پارازیت Ditylenchus sp. حضور داشت که با بررسی­های میکروسکوپی و استفاده از کلید­های شناسایی معتبر، این نماتد­ها به عنوان Ditylenchus destructor تشخیص داده شدند. با استفاده از جفت آغازگر عمومی rDNA1/rDNA2 در آزمون PCR، قطعه DNA به طول bp950 از ناحیه ITS ژنوم این نماتد تکثیر شد. بررسی الگوی برش قطعه DNA مزبور با آنزیم TaqIمشخص نمود که DNA درتمامی نمونه­ها از یکنواختی ژنتیکی برخوردار است. با توالی­یابی یکی از نمونه­ها و همردیف­سازی آن با توالی­های ثبت شده از D. destructor در بانک ژن (NCBI) مشخص شد که توالی ژنوم نماتــد دامنه با توالی­های گزارش شـده از سایر کشور­ها به میزان %99-97 شباهت دارد. با بررسی­های مورفولوژیکی و مولکولی مشخص شد که نماتد D. destructor عامل پوسیدگی غده­های سیب زمینی در منطقه دامنه می­باشد. با توجه به اهمیت سیب زمینی چه از نظر اقتصادی و چه ارزش غذایی این محصول، شناسایی هر گونه عامل بیماریزای آن می­تواند به بهبود کیفیت آن کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Molecular Investigation of Ditylenchus destructor nematode from Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Tahereh Shakibafard 1
  • Majid Olia 2
  • Masoud Bahar 1
  • Hadi KarimipourFard 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
3 Agricultural and Natural Resources Research Center of Isfahan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato tuber rot
  • Nematode
  • Ditylenchus destructor