اثرات زیر کشنده اسانس رازیانه و پونه روی پارامترهای زیستی زنجرک خرما Ommatissus lybicus

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

چکیده

مدیریت تلیقی آفات (IPM) یک رویکرد اکوسیستم برای تولید و حفاظت از محصول است که ترکیبی از استراتژی‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت برای تولید محصولات سالم و به حداقل رساندن استفاده از آفت‌کش‌ها می‌باشد. اسانس ها و عصاره‌ها در کشورهای در حال توسعه برای اهداف متعددی از جمله مدیریت حشرات آفت کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطالعه تأثیرات انفرادی و هم‌افزایی اسانس و عصاره‌ی متانولی Mentha pulegium را روی بالغین Ommatissus lybicus بررسی شد. مقادیر LC50 و LD50 برای M. pulegium به‌ترتیب 68/9 میکرولیتر بر لیتر هوا و 97/36 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر می‌باشند. برای ارزیابی اثرات زیرکشندگی، سن‌های بالغ در معرض اسانس (LC25)، عصاره متانولی (LD25) و ترکیب‌شان، و مرگ‌ومیر مراحل نابالغ و پارامترهای جدول زندگی O. lybicus زنده‌مانده مطالعه شد. بالاترین درصد مرگ‌ومیر تخم و پوره 33/27 درصد و 60/37 درصد بود که بعد از در معرض قرارگیری با LC25 اسانس M. pulegium مشاهده شد. تمامی تیمارها به‌طور معنی‌داری R0، rm، λ و GRR را کاهش دادند، درحالی‌که T برای O. lybicus افزایش یافت و زمان رشدونمو از تخم تا بلوغ طولانی‌تر شد. در مقایسه با تیمار عصاره، آماره‌های R0 و rm در حشرات در معرض با هردوی اسانس و عصاره‌ی M. pulegium کاهش بیشتری داشت، هرچند، وقتی با تیمار اسانس مقایسه شد تفاوت آماری معنی‌داری یافت نشد. مطابق با این نتایج، هردوی اسانس و عصاره‌ی متانولی تست شده پتانسیل کاربرد برای مدیریت تلفیقی O. lybicus را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sublethal effects of individual and combined of Mentha pulegium essential oil and methanolic extract on life table parameters of Ommatissus lybicus

نویسندگان [English]

  • Azita Dehghan 1
  • Arezoo Payandeh 2
1 Department of Agriculture, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam, Iran
2 Department of Agriculture, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam, Iran
چکیده [English]

Integrated pest management (IPM) is an ecosystem approach to crop production and protection that combines different management strategies and practices to grow healthy crops and minimize the use of pesticides. Essential oils and extracts are used in the developing world for many purposes including management of agricultural insect pests. This study evaluated the individual and synergistic effects of essential oil and methanolic extract of Mentha pulegium against Ommatissus lybicus adults. The LC50 andLD50 of M. pulegium values are 9.68 μL/L air and 36.97 mg/mL, respectively. To assess the sublethal effects, adult bugs were exposed to the essential oil (LC25), methanolic extract (LD25) and their combination, and mortality of immature stages and life table parameters of the surviving O. lybicus were studied. The highest percent of egg and nymphal mortality were observed, 27.33% and 37.60% respectively, after exposure to LC25 ofM. pulegium oil. Exposure to sublethal LC25 and/or LD25 of M. pulegium negatively affected the life table of O. lybicus. All treatments significantly reduced the R0, rm, λ, and GRR while that increased T of O. lybicus and prolonged the developmental time from egg to adult. In comparison to extract treatment, R0 and rm parameters were reduced to a greater extent in insects exposed to both M. pulegium oil and extract, however, a statistically significant difference was not found when compared with essential oil treatment. According to these results, both tested essential oil and methanolic extract has potential applications for the integrated management of O. lybicus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentha pulegium
  • Individual effect
  • Combined effect
  • Life table parameters
  • Ommatissus lybicus