تاثیر قارچ های Beauveria bassiana وMetarhizium anisopliae روی لارو خراط Zeuzera pyrina (Lepidoptera, Cossidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی (میکروبیولوژی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، سیرجان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

کرم خراط Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) آفتی پلی فاز بوده که از بیش از 100 گونه گیاهی تغذیه می کند. قارچ ها از عوامل محدود کننده جمعیت حشرات آفت در طبیعت به شمار می آیند از مهم ترین و کاربردی ترین قارچ هاBeauveria bassiana  و  Metarhizium anisopliae هستند. در این تحقیق تاثیر این دو قارچ روی لاروهای سن یک و دو کرم خراط در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. قارچ های  B. bassiana و M. anisopliae  به صورت خالص از بانک میکروبی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به منظور تهیه سوسپانسیون اسپور بر روی محیط کشت PDA (Potato Dextrose Agar) تهیه شد. لاروهای سن یک و دو کرم خراط از سرشاخه های درختان گردو جدا و با محلول کلرورجیوه به مدت 3 دقیقه و سه مرتبه با آب مقطر استریل ضدعفونی سطحی و در پتری های استریل حاوی کاغذ صافی استریل قرار داده شد. زیست سنجی با 3 تکرار با استفاده از سه غلظت106×5/1 ،107×5/1 و108×5/1 کنیدی بر میلی لیتر از دو قارچ مذکور به روش اسپری توسط سرنگ انجام شد. سپس پتری ها در انکوباتور با دما 25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی70 درصد قرار داده شدند. کمترین مقدارLC50  (حداقل غلظت کشندگی) درحضور B. bassiana  (16روز)، M. anisopliae (12روز) و ترکیب دو قارچ (50:50) B. bassiana  و M. anisopliae  (9روز) به ترتیب 5/104×5/ 1،9/103×5/ 1 و3 /102×5/ 1 کنیدی بر میلی لیتر بود، بنابراین ترکیب دو قارچ B. bassiana  و M. anisoplaie بهترین تأثیر را در کوتاهترین زمان و قارچ M. anisoplaie  تأثیر بهتری نسبت  به قارچ B. bassiana  به تنهایی داشت. در مطالعه حاضر استفاده همزمان از دو قارچ B. bassiana  و M. anisoplaie  باعث مرگ و میر 100 درصدی لاروهای خراط در غلظت 108×5/ 1 کنیدی بر میلی لیتر در 16 روز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A laboratory investigation on virulence of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae on Zeuzera pyrina larvae

نویسندگان [English]

  • Zahra Mirafzali 1
  • Sayed Mohammad Reza Khoshroo 2
1 Department of Biology (Microbiology), Islamic Azad University, Science and Research, Sirjan
2 Department of Biology, Islamic Azad University, Kerman
چکیده [English]

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) (Lepidoptera: Coccidae) is a polyphagous pest that feeds more than 100 plant species. Entomophagous fungi are one of the limiting factors to control the population of this pest in nature. In this study, the lethal effect of two fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana on the first and second larval instars of Zeuzera pyrina was investigated in laboratory conditions. The first and second instar larvae of Z. pyrinia were collected from the branches of walnut trees in Baft, Kerman province, Iran. The larvae were transferred to sterile Petri dishes after sterilization with Mercury chloride and distilled water. Spore suspension at concentrations of 1.5 ×10 6, 1.5×10 7, 1.5×10 8 conidia/ml was prepared, and then mortality rate of adults was examined after 5, 6, 9, 12, 14, 16 days. The lowest value LC50 in presence of B. bassiana (16 day), M. anisoplaie (12day) and two combined fungi (50:50), M. anisoplaie and B. bassiana (9 day) was 1/5×104.5, 1/5×103.9 and 1/5×102.2 conidia/ml respectively. Therefore, the combination of two B. bassiana and M. anisoplaie fungi had the best effect in the shortest time and M. anisoplaie had better effect than B. bassiana. Nowadays, biological control is one of the best and most practical control programs to protect of environment; biological control of pests, chemical pesticides that have harmful effects on humans and other organisms. In this study, the simultaneous use of two fungi B. bassiana and M. anisoplaie caused to 100% mortality of woodworker worm larvae during 16 days in concentration of1/5 ×10 8 conidia/ml.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • Beauveria bassiana
  • Metarhizium anisopliae
  • Zeuzera pyrina
  • walnut tree