مهار دو گونه قارچ فوزاریوم توسط اسانس گیاهان دارویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه زنجان

2 گروه علوم باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی، دانشگاه زنجان

3 گروه علوم باغبانی، گیاهان دارویی، دانشگاه زنجان

4 گروه زراعت، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

5 گروه علوم باغبانی، فیزیولوژی پس از برداشت، دانشگاه زنجان

چکیده

استفاده از ترکیبات موثره گیاهان دارویی در مهار بیماری­های گیاهی، سبب کاهش اثرات نامطلوب سموم شیمیایی می­گردد. به منظور بررسی اثر اثر اسانس گیاهان دارویی بر مهار دو قارچ بیماری­زای گیاهی آزمایشی به صورت فاکتوریل سه­عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل اسانس چهار گیاه دارویی (اسطوخودوس، رزماری، دارچین و اوکالییپتوس) در پنج غلظت (صفر، 500، 1000، 1500 و 2000 میکرولیتر در لیتر) بر مهار قارچ Fusarium oxysporum  وFusarium solani  بود. با افزایش غلظت اسانس، رشد میسیلیوم قارچ کاهش یافت. اسانس دارچین در همه غلظت­ها توانست به طور کامل(100%) از رشد قارچF. solani   جلوگیری نماید ولی رشد قارچF. oxysporum   را فقط در غلظت­های 1500 و 2000 میکرولیتر بر لیتر به طور کامل مهار نمود. کمترین و بیشترین درصد بازدارندگی اسانس اسطوخودوس (5/88 و 100 %) به ترتیب در قارچF. oxysporum  وF. solani   مشاهده گردید. بالاترین درصد مهار قارچF. solani   وF. oxysporum   توسط اسانس رزماری به ترتیب 100 و 6/46 درصد بود. اسانس اوکالیپتوس کمترین تأثیر را در مهار قارچ­ها از خود نشان داد. غلظت 2000 میکرولیتر در  لیتر اسانس اوکالیپتوس با 18 و 49 درصد به ترتیب از رشد قارچF. solani  وF. oxysporum   جلوگیری کرد. به­طور میانگین، بیشترین و کمترین درصد بازدارندگی از رشد قارچF. solani  به ترتیب در اسانس دارچین و اوکالیپتوس و در قارچF. oxysporum  به ترتیب در اسانس دارچین و رزماری مشاهده گردید. سینامالدئید موجود در اسانس دارچین بازدارنده بسیار قوی بوده و می­توان در مهار قارچ­های بیماری­زای گیاهی از آن بهره­مند شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of two species of fusarium fungi by medicinal plants

نویسندگان [English]

  • Hadi Salek Meraji 1
  • Meisam Mohammadi 2
  • Kazem Salek Seyfi 3
  • Saeed Hazbipour 4
  • Mohsen Moradi 5
1 Plant Breeding and Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan
2 Department of Horticultural Science,Physiology and Breeding Ornamental Plants, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan
3 Department of Horticultural Science, medicinal plants, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan
4 Plant Breeding and Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan
5 Department of Horticultural Science, physiology and technology of post-Harvest, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan
چکیده [English]

Using medicinal plants essential oils to control or suppress plant diseases causing reduce of undesirable chemical pesticides. In order to study the effect of essential oils on control of two plant pathogens, an experiment was conducted as a three factorial experiment based on randomized complete block design with four replications carried out In-Vitro condition. The factors were including four essential oils of medicinal plants (Lavender, Rosemary, Cinnamon and Eucalyptus) in five concentration (0, 500, 1000, 1500 and 2000 µL/ L) on control of Fusarium oxysporum and Fusarium solani fungi. The results showed that essential oil of Cinnamon can wholly control (100 %) mycelium growth of F. solani fungi in all concentrations, but in F. oxysporum fungi, only in 1500 and 2000 µL/ L of essential oil can control growth of fungus.The least and most of essential oil of lavender (88/5 and 100 %) observed in F. oxysporum and F. solani respectively. The highest of control in F. solani and F. oxysporum by Rosemary was 100 and 46/6 respectively. The eucalyptus essential oil was the lowest effect on control of fungi. The highest of eucalyptus concentration can with 48 and 49 inhibitor growth mycelium of F. solani and F. oxysporum respectively. On average, the maximum and minimum control of F. solani fungus observed respectively in cinnamon and eucalyptus essential oils, and in F. oxysporum was in cinnamon and rosemary essential oils. Cinnamaldehyde in cinnamon essential oil is a very strong inhibitor and can be used to control plant fungi.