اثر انبار سرد روی زنبور (Hymenoptera: Agaonidae) Blastophaga psenes درون گل آذین ارقام مختلف برانجیر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ایستگاه تحقیقات انجیر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، استهبان، ایران

2 مرکز خدمات کشاورزی ایج، مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، استهبان، ایران

3 fخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

برای تشکیل میوه در انجیرهای خوراکی، زنبورBlastophaga psenes (L., 1758) درون گل­آذین برانجیر نقش مهمی دارد. برای هم­زمانی خروج زنبور از گل­آذین برانجیر و پذیرش گل­های درون گل­آذین انجیر، اثر انبار سرد روی زنبور بررسی شد. به­همین منظور این آزمایش برای تعیین اثر  انبار سرد با دمای چهار درجه سلسیوس روی  زنبورهای درون گل­آذین­های چهار رقم برانجیر جوهری، شانه­ای، کوهی و پوزدمبالی، در قالب طرح کامل تصادفی در شرایط آزمایشگاهی در ایستگاه تحقیقات انجیر شهرستان استهبان  در سال  1396 اجرا شد. نتایج نشان داد که گل­آذین­های برانجیر رقم­های جوهری، کوهی و پوزدمبالی به­ترتیب بیش­ترین تعداد زنبور B. psenes ماده زنده را بعد از دو روز نگهداری در انبار سرد داشتند و سپس تعداد آن­ها تا روز دهم انبارداری به­تدریج کم شد. گل­آذین برانجیرهای کوهی و جوهری از ابتدا تا روز دهم انبارداری به­ترتیب بیش­ترین و کمترین زنبور B. psenes نر زنده را داشت که به­تدریج با افزایش مدت انبارداری تعداد آن­ها کم شد. توانایی تحمل انبار سرد برای زنبور B. psenes ماده در گل­آذین برانجیر رقم­های جوهری، شانه­ای، کوهی  و پوزدمبالی به­ترتیب تا 18، 14، 22 و 32 روز تخمین زده شد. گل­آذین برانجیر رقم جوهری با داشتن بیش­ترین زنبور ماده زنده و بیش­ترین نسبت تعداد زنبور به وزن گل­آذین کارایی بیش­تری در گرده­افشانی انجیر داشت. گل­آذین برانجیر رقم پوزدمبالی بدون هیچ­گونه اثر منفی انبار سرد روی گل­آذین و با کمترین مرگ و میر زنبور گرده­افشان، قابلیت انبارمانی خوبی داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cold storage on Blastophaga psenes (Hymenoptera: Agaonidae) wasp inside different caprifig cultivars syconium

نویسندگان [English]

  • Hamid Zare 1
  • Hadi Darvishzadeh 2
  • Nowzar Rastegari 3
1 Fig Research Station, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, AREEO, Estahban, Iran
2 Estahban Jihad -Agriculture Department, Estahban, Iran
3 Plant Protection Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
چکیده [English]

For fruit set in edible figs, Blastophaga psenes wasp inside caprifig syconium has important role. To synchronize of wasp exit from caprifig syconium and flower reception inside fig syconium, effect of cold storage was evaluated on wasp. In order to determine the effect of cold storage with 4 oC on wasps inside syconia of four caprifig cultivars of Gohari, Shanehi, Kouhi and Poozdombali, this experiment was carried out in a randomized complete design at laboratory conditions in Estahban figs research station in 2017. The results showed that caprifigs syconia of Gohari, Kouhi and Poozdombali cultivars had the highest number of living female B. psenes wasps after two days storage in cold, and the number of survived wasps gradually decreased until the 10th day of cold storage. Kouhi and Gohari caprifigs syconia had the largest and lowest living male B. psenes wasps from the beginning to 10th storage day, respectively and their number decreased gradually with an increase in storage time. The ability to withstand in cold storage condition for female B. psenes wasps inside syconia of Gohari, Shanehi, Kouhi and Poozdombali cultivars  was extended until 18, 14, 22 and 32 days of cold storage, respectively. Caprifig syconium of Gohari cultivar was more effective in figs caprification with the highest of living female wasp and the highest ratio of wasp number to syconium weight. Caprifig syconium of Poozdombali cultivar showed a good storage tolerance without any adverse effect of cold storage on syconium and with the lowest mortality of pollinator wasps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caprification
  • Fig
  • Storage tolerance
  • Wasp mortality