اثر ضد میکروبی و ترکیبات شیمیایی گیاه مرزه بختیاری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران

چکیده

امروزه آلودگی محیط زیست و تجمع مواد سمی در آن یکی از مسئله‌های بسیار خطرناک برای سلامتی بشر و موجودات زنده میباشد. همینطور پدیده مقاوت به آنتی بیوتیک ها و پیدایش سویه های مقاوم یکی از مشکلاتی است که کشاورزان با آن روبرو می­باشند. استفاده از ترکیبات طبیعی یکی از راهکارهای موثر برای این مشکلات میباشد. در این تحقیق اثر ضد میکروبی اسانس وعصاره گیاه Satureja bachtiarica   به روش انتشار دیسک  روی پاتوژن های Pseudomonas syringae pv. Syringae, Rhizobium radiobacter  ,  Ralstonia solanacearum , Xanthomonas axonopodis pv. citri, Bacillis subtilis, Pectobacterium cartovorum, Pectobacterium atrosepticum.  مورد مطالعه قرار گرفت.همچنین  جت محاسبه حداقل غلظت بازدارندگی  (MIC) و حداقل غلظت گشندگی  (MBC) از روش میکروبراث دایلوشن استفاده گردید. براساس نتایج حاصله بهترین غلظت بازدارندگی و کشندگی اسانس و عصاره این گیاه  روی باکتری Bacillus subtillisمیباشد.همچنین ترکیبات شیمیایی اسانس و عصاره این گیاه به ترتیب با روشهای GC-MS وHPLC جداسازی گردید. مهمترین ترکیبات شیمیایی اسانس شامل: Carvacrol 53.94, γ- terpinene13,08, Tymole11.16, P-symene 6.54, E- caryophylene2.16, Bornole1.2, Linalool2.49, α- terpnene.  و مهمترین ترکیبات  شیمیایی عصاره شامل: Carcacrol (461.48mlgr/lit), Quercetin (75.80mlgr/lit) Eugenol (60.61mlgr/lit) Hesperetin (24.29mlgr/lit), Hesperedin(13.75mlgr/lit), Rutin (13.23mlgr/lit), Catechin (9.721mlgr/lit), Vanillin(1.01mlgr/lit), Caffeic acid (0.0812ml gr/lit), P-coumaric acid(2mlgr/lit), میباشد. به طور کلی اسانس گیاه Satureja bachtiarica خاصیت آنتی میکروبی مناسبی روی تمامی میکرو ارگانیسم ها دارا میباشد. اگرچه عصاره این گیاه تنها روی پاتوژن هایXanthomonas axonopodis pv. citri, Bacillis subtilis , Ralstonia solanacearum, Pseudomonas syringae pv.syringae اثر ضد میکروبی نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial effect and chemical composition of Satureja bachtiarica

نویسندگان [English]

  • Nikta Ebrahimi 1
  • Saghar Ketabchi 1
  • Vahid Rowshan 2
1 Department of Plant Protection, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In this study antimicrobial activity of methanolic extract and essential oil of Satureja bachtiarica were evaluated by “disk diffusion method” on Pseudomonas syringae pv. syringae, Rhizobium radiobacter, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas axonopodis pv. citri, Bacillis subtilis, Pectobacterium cartovorum and Pectobacterium atrosepticum. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) determined by using a serial dilution method. The lowest inhibitory consistency of MIC and MBC values of Satureja bachtiarica essential oil and methanolic extract was observe on Bacillus subtillis. Chemical composition of essential oil and methanolic extract were determined by GC-MS and HPLC respectively. The major components of essential oil were: Carvacrol 53.94, γ- terpinene13.08, Tymole 11.16, P-symene 6.54, E- caryophylene2.16, Bornole1.2, Linalool2.49, α- terpnene. HPLC analysis of methanolic extract showed ten type of compound: Carcacrol (461.48mlgr/lit), Quercetin (75.80mlgr/lit) Eugenol (60.61mlgr/lit) Hesperetin (24.29mlgr/lit), Hesperedin(13.75mlgr/lit), Rutin (13.23mlgr/lit), Catechin (9.721mlgr/lit), Vanillin(1.01mlgr/lit), Caffeic acid (0.0812ml gr/lit), P-coumaric acid (2mlgr/lit), that are present in varying amount.Our result indicated that Satureja bachtiarica essential oil showed high antibacterial activity against all selected bacteria whereas, methanolic extract showed antibacterial activity against Xanthomona saxonopodis pv. citri, Bacillis subtilis, Ralstonia solanacearum, Pseudomonas syringae pv. syringae. In general, essential oil and methanolic extract have strong antimicrobial activity against these pathogens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satureja bachtiarica
  • Essential Oil
  • methanolic extract
  • antibacterial activity