الگوی سبز شدن گاوپنبه (Abutilon theophrasti)، علف خرچنگ (Digitaria sanguinalis)، تاتوره (Datura stramonium) و تاجریزی (Solanum nigrum) در اعماق مختلف خاک

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

گروه علوم علف‌های هرز، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دانستن توانایی سبز شدن گونه­های علف هرز از اعماق مختلف خاک در راهکارهای مدیریتی علف های هرز به ویژه در سیستم­های مختلف خاک­ورزی اهمیت زیادی دارد. یک آزمایش گلخانه­ای به منظور مطالعه اثر عمق کاشت بر سبز شدن چهار گونه علف هرز گاوپنبه Abutilon theophrasti ، علف خرچنگ Digitaria sanguinalis ، تاتوره Datura stramonium و تاجریزی Solanum nigrum انجام شد. بذرهای هر گونه در گلدان در اعماق 0، 2، 4، 6، 8 و 10 سانتی متر در یک طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار کاشته شدند. نتایج نشان داد که عمق کاشت اثر متفاوتی بر توانایی سبز شدن گونه­های مختلف داشت اما در همه گونه­ها با افزایش عمق کاشت بذر سبز شدن روند کاهشی نشان داد. از بین 4 گونه علف­هرز مورد مطالعه تنها علف هرز گاوپنبه دارای رویش 7 درصدی از عمق10سانتی­متری بود. بر اساس برآورد پارامترهای برازش داده شده از معادله سه پارامتره سیگموئیدی پارامترX50  (عمق مورد نیاز برای رسیدن به کاهش 50 درصد رویش) در گونه­های علف هرز متفاوت بود. این عمق 31/7، 02/4، 44/5 و 40/5 سانتی متر به ترتیب برای گونه­های گاوپنبه، علف خرچنگ، تاتوره و تاجریزی بود. شخم عمیق که بتواند بذرهای گونه­های مورد مطالعه را تا عمق بیشتر از 6 سانتی متر دفن کند جهت مدیریت این علف های هرز امکان پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting seedling emergence of velvetleaf (Abutilon theophrasti), large crabgrass (Digitaria sanguinalis), jimsonweed (Daturastramonium) and black nightshade (Solanum nigrum) in different burial depths of soil

نویسنده [English]

  • Marjan Diyanat
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Knowledge of emergence ability of weed species from different soil depths is important value in weed management strategies especially at different tillage systems. A greenhouse experiment was conducted to study the effect of soil burial depth on seedling emergence of velvetleaf, large crab grass, jimsonweed and black nightshadeSeed portions of the species were buried in pots outdoors, at the depths of 0, 2, 4, 6, 8, and 10 cm, in a Randomized Completely Block Design with four replications on May 2015. Soil depth had different effect on seedling emergence of weeds species but decreasing emergence with increasing soil depth was observed in all species. At 10 cm, only velvetleaf emerged albeit only in limited numbers among weeds species. Based on parameters of sigmoidal regression model, X50 (depth at which the number of emerged seedlings was halved) varied by weed species. These depths were 7.31, 4.02, 5.44 and 5.40 cm for velvetleaf, large crab grass, jimsonweed and black nightshade, respectively. Information gained in this study will contribute to an integrated control program for these weeds. Deep tillage that will bury weed seed below 6 cm or greater is a possible weed management option for farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burial depth
  • Seedling emergence
  • Sigmoidal model
  • weed