ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی خربزه توسط Trichoderma spp. و Bacillus spp.

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده

برای بررسی امکان کنترل بیولوژیکی Fusarium oxysporum f. sp melonis  عامل پژمردگی فوزاریومی خربزه سه گونه Trichoderma  و دو سویه باکتری  Bacillus sp. در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتتند. در آزمون کشت متقابل هم زمان  جدایهT. harzianum 6  با قارچ عامل بیماریزا70 درصد و در کشت غیر هم زمان با عامل بیماری­زا جدایه Tviride 10 با 59/52 درصد باعث بیشترین بازداری از رشد میسلیوم­های عامل بیماری­زا گردید. در آزمون ترکیبات فرار ضد قارچی جدایه T. harzianum 6 با 5/31 درصد مانع از رشد میسلیوم­های عامل بیماری­زا گردید. در کشت متقابل باسیلوس­ها با عامل بیماری­زا سویه Bacillus sp.62   با 5/30 درصد بیشترین درصد بازداری از رشد میسلیوم عامل بیماری­زا در شرایط آزمایشگاه گردید. همچنین در ترکیبات فرار سویه Bacillus sp.15با 37/12 بیشترین درصد بازداری از رشد میسلیوم­های عامل بیماریزا گردید. در تست مواد مایع خارج سلولی قابل نفوذ در آگار تمام استرین­ها مانع از رشد میسلیوم عامل بیماری­زا گردید. اثر سویه Bacillus sp.62و مخلوط  هر دو گونه­ی Tviride و T. longibrachiatum به ترتیب 93/84 و 53/84 بیشترین تاثیر بر افزایش رشد طولی ساقه گیاه مشاهده گردید اما بیشترین تاثیر بر افزایش وزن قسمت­های هوایی مخلوط گونه تریکودرما T. longibrachiatumو باکتریBacillussp.15مشاهده گردید. بیشترین  تاثیر بر افزایش وزن تر ریشه با گونهT. harzianum مشاهده شد. بیشترین تاثیر بر وزن خشک ساقه مخلوط دو گونه تریکودرما T. virideوT. harzianumدیده شد. بیشترین تاثیر بر اقزایش وزن خشک ریشه توسط باکتری   Bacillus sp.15و قارچ T. harzianumمشاهده گردید. مقایسه میانگین­ها  با استفاده آزمون LSD انجام گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of biocontrol potential of some Trichoderma and Bacillus species against the causal agent of Fusarium wilt of melons

نویسندگان [English]

  • Zaynolabedin Nurozei 1
  • Kamran Rahnama 1
  • Hojjatollah Rabbani nasab 2
  • Misam Taqinasab 1
1 Department of Plant Protection, College of Crop Sciences, University of Gorgan, Iran
2 Agricultural and natural resource research and education center of Golestan
چکیده [English]

Three isolates of Trichoderma spp. and two isolates of bacillus bacterial were evaluated in biological control of Fusarium oxysporum f. sp melonis the laboratory and greenhouse condition. Dual culture, antimicrobial metabolites, and volatile metabolites were in invitro assay. Fungal pathogen colony area was recorded, compared with control and induced inhibition of growth was determined. The experiment displayed the antagonistic ability using dual culture simultaneous and dual culture un-simultaneous assays against fungal pathogen. Results showed that Trichoderma harzianum 6 whit 70% and T. viride10 whit 52.9 highest percentage of growth inhibition. Results of dual culture highest percentage of growth inhibition about 30.5 percent of isolates whit the Bacillus spp62 percent growth inhibit the growth factor. The volatile compounds Bacillus spp15 whit 12.37 percent of the precipitation was prevented from growing. In the treatment Bacillus spp62 and mixed two spice tin treatments at Trichoderma 14g1 respectively 84.93 and 84.95 were showed most effects on length growth of stem but most effects of increased fresh weight from up ground organ of plant, was mixed treatment as spices T. longibrachiatum and bacteria Bacillus spp.15. Most effects on root fresh weight were showed by Trichoderma harzianum. Most effect on stem dry weight T. viridae with T. harzianum. Most effects on increased dry weight were showed by Bacillus spp.15and T. harzianum. Results of the experiment show treatments have significantly different activity pathogen. Test average correspond were meant significant at 1% level by LSD test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium wilt
  • biocontrol
  • melon
  • Trichoderma spp
  • Bacillus spp