بررسی اثر روش‌های خاک‌ورزی بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سه رقم پنبه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

با توجه به کاهش سطح زیر کشت پنبه به دلیل با صرفه نبودن تولید آن، کشت این محصول به کشت پس از محصولات پائیزه (کشت دوم) سوق داده می شود. برای کاهش زمان آماده‌سازی زمین و همچنین کاهش هزینه تولید، کشت پنبه به صورت بدون خاک‌ورزی توصیه می‌گردد. اما این روش مدیریتی سبب گسترش برخی بیماری­های گیاهی می­شود. بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل قارچی Verticillium dahliae یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده کاشت ارقام پر محصول و حساس به این بیماری می‌باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر روش بدون خاک‌ورزی در بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم پنبه در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و با آلودگی طبیعی به قارچ ورتیسیلیوم طی سه سال انجام شد. سطوح فاکتور اصلی شامل تیمارهای خاک‌ورزی (شخم ودیسک (متداول)، چیزل+دیسک، دیسک و بدون خاک‌ورزی) و سطوح فرعی شامل سه رقم شیریان، ارمغان وT3 بود. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که اعمال روش‌های مختلف خاک­ورزی اثر معنی‌داری بر شاخص بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی نداشت.  با توجه به نتایج سه ساله این تحقیق، می توان در کشت بدون خاک­ورزی پس از برداشت محصول گندم، رقم T3 پنبه که نسبتاً زودرس و متحمل به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی و با عملکرد خوب است را توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of different tillage effects on Verticillium wilt disease in three cotton cultivars

نویسندگان [English]

  • Shahram Nowrouzieh
  • Fatemeh Azad Disfani
otton research institute of Iran
چکیده [English]

A cause of economic reasons the cotton surface decreases and cotton planting trend to after autumn productions. To reduce time and cost of production, cotton cultivation without tillage was recommended. However, in this method management of diseases was important. Verticillium wilt caused by Verticillium dahliae, was one of the most important factors limiting crop cultivars and susceptible to the disease. This study carried out to investigate the effect of no tillage method on cotton Verticillium wilt in randomized complete block design with four replications and natural infection of the pathogen (Verticillium dahliae) in three years. The main plot was tillage (moldboard plow+disk, chisel+disk, disk and no tillage) and three cotton cultivars contain Shirpan, Armaghan and T3 considered as a sub plot. The results show that applying different tillage methods did not have significant effect on the index Verticillium wilt. With respect to the results, in no tillage system after wheat harvesting could applied T3 cultivar whose relatively earliness and more tolerant to Verticillium wilt with good performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • No tillage
  • Cotton
  • Verticillium wilt
  • Chisel
  • Shirpan