فون کنه‌های خانواده Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه رامجرد (استان فارس)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

چکیده

کنه های خانواده Macrochelidae کنه هایی هستند شکارگرو دارای زندگی آزاد که در زیستگاه های مختلفی نظیر مواد آلی در حال پوسیدن از جمله فضولات حیوانات عمومیت دارند. تعداد زیادی از گونه های کنه های این خانواده از تخم ها و لاروهای کوچک دوبالان آفت تغذیه می­کنند و روی حشرات بالغ به شکل مسافر (Phoresy) جابجا می شوند. طی سال های 1388- 1389 تحقیقاتی به منظور شناسایی فون کنه های این خانواده در منطقه رامجرد فارس صورت گرفت . کنه های این خانواده از روی مواد مختلف به وسیله قیف برلیز جداسازی و پس از شفاف سازی در لاکتوفنل در محیط هویر از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در مجموع 11 گونه متعلق به 2 جنس از این کنه ها جمع آوری و شناسایی شدند که در میان آنها 4 گونه برای اولین بار از استان فارس گزارش می شوند و شناسایی سه گونه نیز در دست بررسی است گونه­­های جدید برای فون کنه­های فارس با ستاره مشخص شده­اند. اسامی گونه های شناسایی شده به شرح زیر می باشد:
1- Glyptholaspis confusa (Foa, 1900); 2- G. sp. 3- Macrocheles merdarius (Berlese, 1889); 4- M. subbadius (Berlese, 1904); 5-M. peniculatus* (Berlese, 1918); 6- M. muscaedomesticae* (Scopoli, 1772); 7- M. glaber* (Muller, 1860); 8- M. perglaber* (Filipponi & Pegazzano, 1962); 9- M. sp.1; 10- M. sp.2; 11- M. sp. 3.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna of Machrochelid mites (Acari: Mesostigmata) in Ramjerd region (Fars Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Sobhani
  • Hadi Ostovan
  • Shahram Hesami
Islamic Azad University. Shiraz Branch
چکیده [English]

Machrochelid mites are free-living predators common in habitats that are rich in decaying organic material including manure. Several species of macrochelid mites feed on the eggs and small larvae of fly pests and phoretic on the adults.
During 2009-2010, the fauna of macrochelid mites in Ramjerd region was studied. The mites were extracted by Berlese funnel and cleared in Lactophenol, then were mounted in Hoyer
s medium on microscopic slides. Totally, 9 species belonging to two genera were collected and identified. Among identified specimens, four species are new records for Fars Province mite fauna that marked by an asterisk. The identification of two species is in the process of action. The species are listed as fallows:
1-
Glyptholaspis. confusa (Foa, 1900); 2- G. sp. 3- Macrocheles. merdarius (Berlese, 1889); 4- M. subbadius (Berlese, 1904); 5-M. peniculatus* (Berlese, 1918); 6-M. muscaedomesticae* (Scopoli, 1772); 7- M. glaber* (Muller, 1860); 8-
M. perglaber* (Filipponi & Pegazzano, 1962); 9- M.. sp.1; 10- M. sp. 2; 11- M. sp.3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • Macrochelidae
  • Mesostigmata
  • Ramjerd region