عوامل اثرگذار بر تمایل باغداران به مشارکت جهت کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera, Pyralidae) (مطالعه موردی: شهرستان ارسنجان، استان فارس)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) (Lepidoptera, Pyralidae)  مهمترین آفت انار در ایران است. روش های کنترل این آفت زمانی مؤثر خواهد بود که همه کشاورزان برای مشارکت همزمان جهت کنترل آفت اقدام نمایند.  هدف تحقیق حاضر تحلیل شرایط مورد نیاز برای مشارکت باغداران در کنترل کرم گلوگاه انار در شهرستان ارسنجان استان فارس بود. جمع‌آوری داده‌ها به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری شامل باغداران انار مناطق عمده‌ی انارکاری شهرستان ارسنجان بود، که تعداد 262 نفر از ایشان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان به دست آمد و پایایی آن، از طریق مطالعه راهنما تایید شد، ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها در دامنه 61/0 تا 93/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد، نهادهای شناختی، نهادهای هنجاری، مشارکت اجتماعی، اعتماد به سایر افراد، مساحت باغ و شایستگی های عمومی باغداران در مجموع می توانند 56 درصد تمایل به مشارکت آنان را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Horticulturists' Intent to Participate in Controlling Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera, Pyralidae) (The Case of Arsanjan County, Fars Province)

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Bazrafkan
  • Naser Zamani
  • Kambiz Minaei
Shiraz University
چکیده [English]

Carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) (Lep., Pyralidae), is the most important pest of pomegranate in Iran. Pest control methods are not effective, unless every farmer decides to participate simultaneously. This research aimed to analyze conditions required for growers’ participation in the control of this pest in Arsanjan. The survey was conducted to gather quantitative data. Statistical population included all pomegranate growers located in the main areas of pomegranate production in Arsanjan, among them, 262 people were selected using stratified random sampling method. The face validity of the questionnaire was obtained through a panel of experts, and its reliability was confirmed through a pilot test, Cronbach’s alphas ranged from 0.61 to 0.93. Our findings revealed that cognitive institutions, normative institutions, social participation, trust to other people, garden acreage and generic competencies were able to explain 55 percent of changes in the subjects’ intent to participate in the pest control. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carob moth
  • pest control
  • Intent to Participate