فون سوسک‌های تاول‌زا (Coleoptera: Meloidae) در شهرستان اصفهان

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سوسک­های تاول­زا تنها تولید کنندگان کانتاریدین در طبیعت هستند که متعلق به خانواده­های Meloidae  وOedemeridae  می­باشند. این حشرات در کنترل طبیعی راست­بالان و بال­غشائیان اهمیت دارند و بالغین آن­ها ضمن تغذیه از گل و برگ گیاهان، با رفتارهای تجمعی می­توانند آسیب قابل توجهی به برخی از محصولات کشاورزی وارد کنند. به منظور بررسی فونستیک این سوسک­ها، در این پژوهش نمونه­برداری­ها بصورت صید دستی از مناطق مختلف اصفهان، انجام شد. این سوسک­ها پس از شناسایی مقدماتی، جهت تایید به موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، ارسال گردید.     نمونه­های جمع­آوری شده 12 گونه از 4 جنس در زیر خانواده­ی  Meloinae به شرح زیر بودند. جنس Cerosoma و 6 گونه با علامت ستاره برای اولین بار از شهرستان اصفهان گزارش شد.
 
1. Mylabris quadripunctata (Linnaeus)
2. Mylabris magnoguttata iranica Kaszab
3. Mylabris calida (Pallas)
4. Mylabris cf. apicenigra Soumakov
5. Mylabris doriae Marseul*
6. Mylabris mirzayani Kaszab*
 


7. Mylabris groschkei Kaszab*
8. Hycleus javeti (Marseul)*
9. Hycleus fuscus (Olivier)
10. Hycleus zebraeus (Marseul)*
11. Eolydus conspicuus (Waterhouse)*
12. Cerocoma sp.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna of Blister Beetles (Coleoptera: Meloidae) in Isfahan Township

نویسندگان [English]

  • Zahra MOHAMMAD-MOMENI 1
  • Alireza JALALI-ZAND 2
  • Seyed Mohammad ABTAHI 2
1 Department of Plant Protection, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Plant Protection, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran